Edificio construido con materiales ligeros
Cursos

Curs | Nous sistemes constructius: sistemes constructius lleugers

Compartir

Curs sobre sistemes constructius lleugers. Aquest programa se centra en els realitzats amb materials transparents (vidre, materials sintètics) i amb materials opacs (metal frame, tèxtils). Aquests sistemes ens ofereixen amplis avantatges, essent la capacitat de prefabricació, rapidesa i exactitud d’execució i fàcil transport les més remarcables. A més, els emprarem fonamentalment com a estratègia energètica per a maximitzar els guanys.

(Imatge: Aitor Estévez)

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Edició: 2a
Direcció: Marc Folch, Jordi Pagès, Miquel Rodríguez
Durada: 32 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimarts de 15:00 a 19:00
Presentació

En la construcció dels nostres edificis hem treballat tradicionalment amb la integració de superfícies transparents i translúcides que ens permetin il·luminar naturalment els nostres espais interiors, modulant els guanys tèrmics gràcies a la radiació solar i a la seva mida i orientació, sovint conformant espais intermedis. Aquestes superfícies, per contraposició amb la resta d’elements constructius, tradicionalment pesants, minerals,... les hem considerat solucions constructives lleugeres.

El vidre, si bé te la mateixa densitat que el formigó, l’hem considerat igualment com a representant essencial de les solucions lleugeres en les envolupants dels edificis: transparent com a sinònim de lleuger. Els darrers anys, la preocupació pel comportament energètic dels nostres edificis, ha portat als arquitectes a replantejar-se les solucions globals amb pells lleugeres i transparents d’alta tecnificació que s’han vingut desenvolupant als darrers anys del segle XX i que s’han demostrat, al llarg dels anys i segons la latitud, poc o molt poc eficients.

Durant el curs sobre sistemes constructius lleugers, s’analitzaran aquestes solucions constructives lleugeres, en equilibri dins la globalitat de l’edifici amb altres superfícies opaques i ben aïllades, igualment lleugeres, ajustant la intensificació del seu ús quan les necessitats i l’orientació de l’edifici ho demanin: la idea de treballar aquestes superfícies lleugeres, com a captadores de la radiació solar, per exemple, allà on sigui necessari, tenint en compte la termodinàmica de l’edifici. Analitzarem igualment els avantatges de l’ús de sistemes constructius lleugers i de construccions en sec, tant per les superfícies transparents de l’edifici, com aquelles parts opaques que necessitin d’un alt grau de prefabricació o treball en taller: rapidesa i exactitud en l’execució, lleugeresa i facilitat de transport.

En resum, durant el curs, revisarem els sistemes constructius lleugers plantejats tant amb materials transparents (vidre, materials sintètics) com amb materials opacs, sempre des d’una òptica constructiva contemporània.

També et convidem a llegir aquests articles en el nostre blog Perspectiva sobre Façanes vegetals: la rehabilitació de Vil·la UràniaSistemes constructius pesants i l'arquitectura sostenibleLa fusta en la construcció i Conferències sobre nous sistemes constructius.

Objectius

El curs —que es pensa com el quart bloc del futur Postgrau en nous sistemes constructius— proposa:

 • Aprofundir en els avantatges i inconvenients dels materials lleugers. Els avantatges de treballar amb elements que optimitzen l’ús de suports (igualment lleugers) i el pes final de les solucions.
 • Una visió crítica sobre l’ús de materials transparents i translúcids: el vidre versus els materials sintètics. Repensant el seu futur i les alternatives que presenten les tècniques i els materials contemporanis i de futur.
 • Adquirir una visió amplia de les possibilitats de materials contemporanis lleugers, observant els possibles graus de tecnificació de les solucions (de més tecnològiques a més essencials).
 • Conèixer les possibilitats del vidre i la seva prescripció atenent a les seves prestacions, ajustables segons els requeriments projectuals.
 • Conèixer els sistemes de protecció solar i la seva incidència en la demanda energètica i el confort dels edificis.

Destinataris

En el marc de diversificació de la professió d’arquitecte, el curs proposa eixamplar l’interès en el fet constructiu en tot el seu abast: des de la formulació d’estratègies inicials fins al manteniment en la fase d´ús i explotació, passant per la prescripció, la planificació, la logística i la manufactura a taller i l’execució o muntatge in situ.

Hom vol contribuir a la formació de professionals que, més enllà dels àmbits clàssics de l’arquitecte, es puguin integrar també en processos industrials i tecnològics d’iniciatives vinculades amb la producció i manufactura, la construcció i l’edificació.

Metodologia

 • Format: Presencial
 • Criteris d'exposició: Classes teòriques participatives impartides per professionals i industrials del sector. Presentació de casos d’estudi per part de professionals de reconeguda trajectòria.
 • Estructura de les sessions: Sessions de 4 hores. -    Dues hores teòriques (Docents del curs). -    Dues hores anàlisi de casos d’estudi pràctics (Convidats i Docents del curs).
 • Casos pràctics: Casos d’estudi de la mà dels autors; arquitectes de reconegut prestigi i sòlida solvència tècnica i projectual.
 • Visites previstes: Es realitzarà una visita a un edifici construït recentment, on ens acompanyarà el seu autor per disposar d’una explicació detallada de les solucions de l’edifici i poder contrastar resultats.
 • Sistema d'avaluació: 80% d'assistència.

Competències

 • Comprendre les possibilitats dels materials lleugers com a material de construcció des del punt de vista de les prestacions i comportament global de l’edifici.
 • Comprendre els vectors que cal tenir en compte a l’hora de triar un sistema constructiu lleuger determinat.
 • Conèixer els diferents sistemes constructius lleugers i llurs tècniques d’aplicació: àmbit d’ús, limitacions dels sistemes, avantatges i inconvenients, solucions constructives habituals, discontinuïtats i punts singulars i posta en obra.
Programa

Sessió 1(29/4/2025): Introducció: Espais intermedis

 • Caracterització.
 • La utilització de materials lleugers per a obtenir envolupants transparents o translúcides o opaques.
 • Els avantatges de construir lleuger versus construir amb inèrcia tèrmica o la combinació d’ambdós sistemes.
 • Sistemes constructius: els espais intermedis. Conceptes termodinàmics quan treballem amb materials lleugers.
 • Materials tradicionals i materials contemporanis.
 • Els materials lleugers i la seva petja mediambiental.
 • Cas d’estudi 1

Sessió 2 (6/5/2025): El vidre: Prestacions ajustables

 • El vidre com a material constructiu.
 • Característiques i capacitats.
 • La manipulació del vidre per obtenir aïllament tèrmic, aïllament acústic, protecció solar, esdevenir un element de seguretat (protecció a l’efracció, caiguda),... solucions integrades.
 • Cas d’estudi 2

Sessió 3 (13/5/2025): Murs cortina, Fusteries

 • La definició de les superfícies lleugeres (transparents / translúcides / opaques) en l’envolupant de l’edifici.
 • Sistemes constructius: murs cortina i sistemes derivats.
 • Sistemes constructius: les fusteries, finestres, portes, discontinuïtats, punts singulars.
 • Acabats i revestiments.
 • Posta en obra.
 • Cas d’estudi 3

Sessió 4 (20/5/2025): Altres materials transparents i translúcids

 • Els materials sintètics com a material constructiu.
 • Característiques i capacitats.
 • La manipulació dels materials sintètics per obtenir aïllament tèrmic, aïllament acústic, protecció solar, ... solucions integrades.
 • Cas d’estudi 4

Sessió 5 (27/5/2025): Façanes lleugeres, Metal frame

 • La definició de les superfícies lleugeres (opaques) en l’envolupant de l’edifici.
 • Sistemes constructius en sec: murs cortina, metal frame,...
 • Acabats i revestiments.
 • Posta en obra.
 • Cas d’estudi 5

Sessió 6 (3/6/2025): Proteccions solars, Filtres

 • Els filtres i l’arquitectura tradicional
 • Conceptes generals: radiació solar, protecció solar, confort interior
 • Criteris de selecció
 • Els materials de les proteccions solars
 • CTE DB-HE
 • Cas d’estudi 6

Sessió 7 (10/6/2025): Visita a taller o obra 3

 • Visita a taller o obra 3

Sessió 8 (17/6/2025): Presentació final del treball de curs

Presentació final del treball de curs

Direcció i Professorat

Altres docents i conferenciants:

Per aprofundir en tècniques i materials molt concrets es convidaran a tres docents especialitzats amb sistemes constructius lleugers i que ens puguin mostrar en detall diversos casos d’estudi per comprendre millor la utilització del vidre, dels murs cortina i les seves variants i dels materials sintètics i/o molt lleugers.

Aquests docents realitzaran una conferència presencial en format compartit dins del marc del “Centre Obert d’Arquitectura” del departament de Cultura del COAC i els seus cicles de conferències. La conferència serà presencial per als arquitectes matriculats en el curs i en obert (no presencial) per a la resta de Col·legiats.

Preus i matrícula
Preu General
614,4 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
537,6 €
COAC Estudiant
537,6 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
460,8 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.