Curso Escola Sert
Cursos

Curs | Eines per al desenvolupament de Planejament derivat, (PEU / PMU)

Compartir

El curs et formarà en la pràctica del Planejament derivat, concretament en Plans especials urbanístics i plans de millora urbana. L’objectiu és donar eines per afrontar l’elaboració d’aquests documents per un equipament o per un nou ús.

És un curs teòric-pràctic, el desenvolupament de les sessions inclou la part teòrica i la part pràctica.

Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 1a
Direcció: Núria Garcia Soto
Durada: 15 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts i dijous de 15:30h a 18:30h

Aquest curs té places limitades. Hi ha 25 places disponibles que només es reserven fent efectiva la matrícula.

Presentació

El planejament urbanístic és la disciplina que permet ordenar i planificar el futur dels territoris, pobles i ciutats. En el marc del planejament sovint ens trobem en situacions on es requereix desenvolupar un planejament derivat per tal de consolidar les determinacions del planejament de caràcter general.

Els processos de planejament són complexos i requereixen una visió integral dels actuals reptes globals als que hem de front (canvi climàtic, sostenibilitat ambiental, econòmica i social, etc), i als requeriments locals (territori, mobilitat, etc.)  així com del coneixement dels instruments que regeixen el sistema de planejament urbanístic a Catalunya.

Aquest curs ofereix una BASE de coneixement dels instruments urbanístics i unes EINES per a l’elaboració de documents de planejament derivat, en concret, Plans Especials Urbanístics i Plans de Millora Urbana.

Objectius

  • Conèixer els instruments de planejament derivat en sòl urbà (principalment), pel que fa als aspectes tècnics (rang i competències, abast i continguts, tramitació, etc).
  • Entendre millor la formulació dels instruments de planejament derivat a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre casos pràctics d’interès que permeten una millor comprensió de la matèria.
  • Generar un espai de debat i reflexió compartida sobre la pràctica urbanística, que permeti aprofundir en el coneixement dels instruments de planejament derivat, a partir de casos pràctics.
  • Disposar d’un espai de treball conjunt que permeti elaborar les eines pròpies per abordar un document de planejament derivat.
  • Elaborar EINES per a iniciar els treballs de redacció de documents de planejament derivat (índex continguts, calendari, treballs previs, estudis complementaris, estructura normativa...).

Destinataris

Professionals amb interès per introduir-se en treballs de planejament derivat, de caràcter concret com són els plans especials urbanístics per a equipaments o per a definició d’usos, i els plans de millora urbana.

Metodologia

Format

5 sessions on-line.

Criteris d'exposició

Exposició sobre contingut teòric, exposició d’exemples, espais de treball sobre les eines, i debat.

Estructura de les sessions

  • Exposició teòrica > 1 hora
  • Exposició casos < 1 hora
  • Espai treball Eines > 1 hora

Casos pràctics

Segons programa sessions.

Sistema d'avaluació

Assistència mínima 80% i participació durant les sessions.

Programa

Sessió 1: Planejament derivat

30/05/2024

a) Presentació del curs i dels participants

b) Marc teòric:

Plans Parcials Urbanístics (PPU, PPD), Plans de Millora Urbana (PMU), Plans especials urbanístics (PEU).

Rang, abast i determinacions

Formulació, tramitació i continguts

Aspectes qualitatius: participació, sostenibilitat, salut, perspectiva de gènere.

c) Casos exemple

d) Exercici conjunt: EINA, fer calendari elaboració PEU

e) Preguntes i debat

Sessió 2: Formulació, tramitació i continguts

04/06/2024

a) Marc teòric:

Focalització del curs en planejament derivat en Sòl Urbà (PEU i PMU)

b) Iniciativa i aprovació

Projecte/Concurs  equipament

Definició PEU/PMU planejament general

c) Actes preparatoris: requeriments i tipus

d) Exercici conjunt: EINA: elaboració llistat actes preparatoris

e) Preguntes i debat
 

Sessió 3: Contingut documental

06/06/2024

a) Marc teòric:

 Anàlisi índex de documents, per establir blocs de contingut: Memòria, Plànols, Normes, Avaluació econòmica,....

b) Exercici conjunt: EINA: elaboració llistat documents a elaborar

c) Marc teòric:

Anàlisi Memòria i plànols a partir de casos concrets: PE i PMU

d) Exercici conjunt: EINA: elaboració índex memòria i llistat de plànols

e) Preguntes i debat

Sessió 4: Contingut documental

11/06/2024

a) Marc teòric:

Anàlisi Normes de casos concrets: PEU i PMU

b) Exercici conjunt: EINA: elaboració guió estructura normes

c) Marc teòric:

Anàlisi avaluació econòmica, sostenibilitat econòmica i pla d’etapes de casos concrets: PEU i PMU

d) Exercici conjunt: EINA: elaboració guió AECON i ISE

e) Preguntes i debat

Sessió 5: Contingut documental

13/06/2024

a) Marc teòric:

Anàlisi Informe ambiental, memòria social i impacte de gènere, mobilitat sostenible: PEU i PMU

Documents complementaris

b) Exercici conjunt: EINA: elaborar guió d’un dels apartats

c) CLOENDA

Revisió conjunt d’EINES

d) Preguntes i debat final del curs

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
255 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
223,12 €
COAC Estudiant
223,12 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
191,25€

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.