Puerta con nieve
Màsters i Postgraus

Postgrau | Nous sistemes constructius

Compartir

El postgrau en nous sistemes constructius proposa mostrar fins a quin punt l’expressió arquitectònica depèn de la seva concepció constructiva; el fet constructiu com a generador de significat arquitectònic.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

 

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Edició: 2a
Direcció: Marc Folch, Jordi Pagès, Miquel Rodríguez
Durada: 120 hores
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimarts de 15:00 a 19:00 h
Presentació

Durant molts anys, la formació tècnica de l'arquitecte ha anat molt lligada a l'experiència. Les tecnologies constructives -relativament estables- feien que, a mesura que s'anaven utilitzant per a un procés de prova i error, l'arquitecte anés desenvolupant una intuïció constructiva.

Als darrers anys, el sector de l'edificació ha patit una autèntica revolució que fa que moltes de les intuïcions basades en l'experiència, tan fermament assentades, deixin de funcionar. Els principals vectors de canvi són:

 1. un nou i intens cos normatiu; en molts casos, amb normatives prestacionals i no prescriptives com havia estat fins al moment,
 2. la necessitat de projectar i construir edificis reduint el consum energètic i afavorint la sostenibilitat; reduint la seva petjada ecològica i
 3. l'aparició de sistemes altament industrialitzats de construcció en sec, conceptualment molt diferents de la construcció "humida" tradicional, i moltes vegades sense el suport tècnic adequat.

El postgrau consta de 4 mòduls que es poden cursar també de manera independent:

Objectius

El postgrau en nous sistemes constructius proposa mostrar fins a quin punt l’expressió arquitectònica depèn de la seva concepció constructiva; el fet constructiu com a generador de significat arquitectònic. Té com a objectius:

 • Reflexionar sobre els criteris d’elecció del sistema constructiu (Tectònica) més adient en relació als factors d’ús (Tipologia) i entorn i clima (Topologia),
 • Adquirir una visió àmplia dels sistemes constructius existents -pesants, semi-lleugers i lleugers- en relació a les seves prestacions, la seva energia embeguda i la seva composició constructiva,
 • Aprofundir sobre conceptes relacionats amb la Física de l’Edifici per tal de capacitar l’arquitecte per definir adequadament les solucions constructives.

Destinataris

En el marc de diversificació de la professió d’arquitecte, el postgrau en nous sistemes constructius proposa eixamplar l’interès en el fet constructiu en tot el seu abast: des de la formulació d’estratègies inicials fins a l’execució o muntatge in situ, passant per l’anàlisi i la prescripció final

Hom vol contribuir a la formació de professionals que, més enllà dels àmbits clàssics de l’arquitecte, es puguin integrar també en processos industrials i tecnològics d’iniciatives vinculades amb la construcció i l’edificació.

Metodologia

 • Format: Presencial i on-line (màxim 20%).
 • Criteris d'exposició: Classes teòriques participatives impartides per professionals i industrials del sector.
 • Estructura de les sessions: Sessions de 4 hores (dues hores teòriques i dues hores anàlisi de casos d’estudi).
 • Casos pràctics: Casos d’estudi de la mà dels autors; arquitectes de reconegut prestigi i sòlida solvència tècnica i projectual.
 • Visites previstes: Els mòduls 2, 3 i 4 incorporen una visita a un taller cadascun (febrer, abril i juny). A més, depenent de la disponibilitat, es podrà fer alguna visita a un edifici en construcció o realitzat recentment amb el seu autor.
 • Sistema d’avaluació: L'assoliment del Postgrau s'aconseguirà amb una assistència mínima del 80% de les sessions i amb unes presentacions de reflexió sobre casos, exemples, etc., així com exercicis o treballs específics relacionats amb els continguts dels mòduls

Competències

 • Conèixer els diferents sistemes constructius: àmbit d’ús, limitacions, avantatges i inconvenients, solucions constructives habituals, acabats, revestiments i posta en obra. Analitzar els vectors que cal tenir en compte a l’hora de triar un sistema constructiu determinat.
 • Classificar un sistema constructiu amb relació a la seva densitat (pesants, semi-lleugers i lleugers), la seva energia embeguda, propietats acústiques i resistència i reacció davant del foc, durabilitat, etc.
 • Analitzar el comportament higrotèrmic -transmissió de calor i difusió del vapor- amb relació a la composició constructiva de l’envolupant. Projectar des de l’estratègia energètica (maximitzar guanys, reduir pèrdues, emmagatzemar energia...), des de la migració del vapor i el control de les infiltracions, des de la salubritat i el confort dels usuaris.
 • Resoldre les discontinuïtats i punts singulars, les obertures i la hibridació dels sistemes constructius analitzats.
Programa

Mòdul 1: Criteris d’elecció

Criteris d’elecció del sistema constructiu més adient en relació al Projecte i als factors d’Ús, Entorn i Clima dins del nou marc normatiu, l’emergència climàtica i l’aparició de nous sistemes constructius.

Sessió 1: Els criteris d’elecció

 • Estratègia global de relació amb l’entorn. La imatge de l’edifici. Edifici-entorn
 • Estratègies globals de reducció de la demanda energètica. Edifici-usuaris. Pesant vs lleuger. Acumular vs abrigar-se. Espais intermedis com a aïllament variable.
 • Els criteris prestacionals i no prescriptius. La limitació de la façana tradicional. Prestacions tèrmiques, estanquitat aigua-aire, prestacions acústiques. Obra en sec vs obra humida.
 • Reducció de la petjada  ecològica. La necessitat de construir reduint l’impacte mediambiental.
 • Cas d’estudi 1

Sessió 2: Els criteris d’ordenació. Taxonomia

 • Origen i evolució dels sistemes constructius. Construcció massissa (estereotomia) i construcció lleugera (tectònica).
 • Criteris d’ordenació. Taxonomia: quadre de Nous Sistemes Constructius.
 • Repàs dels sistemes actuals. Mercat i producte.
 • Cas d’estudi 2

Sessió 3: Espai - Sistema. El detall de l’edifici

 • Concepte: estructura espaial, estructura portant, estructura constructiva, infraestructura.
 • Sistema constructiu: mòduls i elements que configuraren una unitat constructiva coherent.
 • El detall constructiu i el Projecte
 • Cas d’estudi 3

Sessió 4: Física de l’edifici

 • Estanquitat Aire-Aigua. L’aparició de làmines especifiques. Façana tradicional estanquitat a l’aigua per gruix estanquitat a l’aire pel material amorf. Nous sistemes de façana avaluació de l’estanquitat.
 • Higrotèrmia. Transmitàncies tèrmiques baixes i la transpirabilitat de l’edifici.
 • El comportament mecànic. Compressió-tracció. Els nexes d’unió per garantir la compatibilitat de moviments.
 • Cas d’estudi 4

Sessió 5: Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)

 • La importància de la petja ecològica dels materials.
 • Com mesurar-ho? Els Anàlisis de cicle de vida. ACV.
 • Ubakus. Sessió pràctica a classe.

Sessió 6: Discontinuïtats, obertures i construccions híbrides

 • L’obertura com a interrupció de l’envoltant tèrmica.
 • La posició de l’obertura, continuïtat de l’envoltant tèrmica, estanca i mecànica.
 • Introducció al vidre, els filtres i la protecció solar.
 • Cas d’estudi 5

Sessió 7: Correcció/presentació treball

Mòdul 2: Sistemes semi-lleugers, fusta

La reducció de l’impacte mediambiental, la millora de les prestacions tèrmiques i dels requeriments de confort de l’envolupant i l’exigència en la qualitat, la rapidesa i la fiabilitat de la construcció fan dels sistemes de construcció en fusta una alternativa inqüestionable.

Sessió 1: La fusta com a material de construcció

 • Què és la fusta. Caracterització. Situació actual dels boscos a Catalunya i el sector forestal
 • La fusta, matèria primera. Anatomia, la fusta i l’aigua. Propietats mecàniques. Conductivitat tèrmica
 • La fusta serrada. Espècies, classificació, certificació
 • Cas d’estudi 1

Sessió 2: Els derivats de la fusta, tipologies d’unions

 • Fusta massissa vs fusta processada o reconstituïda.
 • Unions de la fusta
 • Cas d’estudi 2

Sessió 3: Sistemes de fusta amb entramat lleuger

 • Característiques principals definitòries del sistema
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Ordre i tipus de capes. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic
 • Acabats i revestiments
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 3

Sessió 4: Sistemes de fusta muraris

 • Característiques principals definitòries del sistema
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Ordre i tipus de capes. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic
 • Acabats i revestiments
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 4

Sessió 5: Sistemes porticats i sistemes híbrids

 • Sistemes porticats (post&beam) i d’entramat pesant.
 • Sistemes híbrids. Fusta amb acer, formigó i alumini
 • Els nexes d’unió. Toleràncies i moviments diferencials.
 • Cas d’estudi 5

Sessió 6: La fusta a l’exterior. Durabilitat i disseny constructiu

 • La durabilitat de la fusta
 • Disseny per a l’envelliment
 • Tipus de tractaments i acabats per a la fusta a l’exterior
 • Comportament al foc de les façanes, propagació exterior.
 • Cas d’estudi 6

Sessió 7: Visita a taller o obra 1

Mòdul 3: Sistemes pesants

Avui en dia existeix un renovat interès pels sistemes constructius pesants, gràcies al seu caràcter local i de proximitat, la seva alta durabilitat, alta inèrcia tèrmica, el seu bon comportament higrotèrmic i acústic així  com per la seva implicació en el confort i la salut de les persones . Nous materials i materials de sempre convenientment revisitats permeten, conservant les seves virtuts, millorar les seves prestacions.

Sessió 1: Introducció

 • Caracterització.
 • Els tancaments monofulla pesants versus  tancaments multifulla lleugers.
 • Els avantatges de construir amb Inèrcia tèrmica versus construir lleuger.
 • Materials de sempre revisitats i nous materials.
 • Els materials minerals i la seva petja mediambiental. El problemes de la densitat.
 • Cas d’estudi 1

Sessió 2: Sistemes constructius en pedra

 • Característiques principals definitòries dels sistemes.
 • La pedra com a material reutilitzable. Construcció amb carreus
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Les fulles suspeses.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 5

Sessió 3: Sistemes contemporanis de construcció amb terra

 • La terra com a material de construcció.
 • El BTC (bloc de terra comprimida)
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals.
 • Acabats i revestiments.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 3

Sessió 4: Sistemes constructius ceràmics

 • Característiques principals definitòries dels sistemes. La relació propietats-temperatura de cocció i la implicació en l’energia embeguda i emissions de CO2
 • Els blocs ceràmics. La construcció monofulla.
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Les fulles suspeses.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 4

Sessió 5: El futur del formigó. La calç

 • L’impacte ambiental en la fabricació del ciment i la seva implicació en el formigó.
 • La cal. Pot ser una alternativa?
 • Cas d’estudi 2

Sessió 6: Sistemes constructius  en formigó. Prefabricats

 • Industrialització versus prefabricació. Sistematització versus repetició
 • L’aprimament del formigó. El UHPC
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients.
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Els ancoratges regulables.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars
 • Cas d’estudi 6

Sessió 7: Visita a taller o obra 2

Sessió 8: Presentació intermèdia del treball de curs

Mòdul 4: Sistemes lleugers

Els sistemes constructius lleugers realitzats amb materials transparents o semitransparents (vidre, materials sintètics) i amb materials opacs (metal frame, tèxtils) ens ofereixen amplis avantatges, essent la capacitat de prefabricació, rapidesa i exactitud d’execució i fàcil transport les més remarcables. Aquests sistemes els emprarem fonamentalment com a estratègia energètica per a maximitzar els guanys.

Sessió 1: Introducció: Espais intermedis

 • Caracterització.
 • La utilització de materials lleugers per a obtenir envolupants transparents o translúcides o opaques.
 • Els avantatges de construir lleuger versus construir amb inèrcia tèrmica o la combinació d’ambdós sistemes.
 • Sistemes constructius: els espais intermedis. Conceptes termodinàmics quan treballem amb materials lleugers.
 • Materials tradicionals i materials contemporanis.
 • Els materials lleugers i la seva petja mediambiental.
 • Cas d’estudi 1

Sessió 2: El vidre: Prestacions ajustables

 • El vidre com a material constructiu.
 • Característiques i capacitats.
 • La manipulació del vidre per obtenir aïllament tèrmic, aïllament acústic, protecció solar, esdevenir un element de seguretat (protecció a l’efracció, caiguda),... solucions integrades.
 • Cas d’estudi 2

Sessió 3: Murs cortina, Fusteries

 • La definició de les superfícies lleugeres (transparents / translúcides / opaques) en l’envolupant de l’edifici.
 • Sistemes constructius: murs cortina i sistemes derivats.
 • Sistemes constructius: les fusteries, finestres, portes, discontinuïtats, punts singulars.
 • Acabats i revestiments.
 • Posta en obra.
 • Cas d’estudi 3

Sessió 4: Altres materials transparents i translúcids

 • Els materials sintètics com a material constructiu.
 • Característiques i capacitats.
 • La manipulació dels materials sintètics per obtenir aïllament tèrmic, aïllament acústic, protecció solar, ... solucions integrades.
 • Cas d’estudi 4

Sessió 5: Façanes lleugeres, Metal frame

 • La definició de les superfícies lleugeres (opaques) en l’envolupant de l’edifici.
 • Sistemes constructius en sec: murs cortina, metal frame,...
 • Acabats i revestiments.
 • Posta en obra.
 • Cas d’estudi 5

Sessió 6: Proteccions solars, Filtres

 • Els filtres i l’arquitectura tradicional
 • Conceptes generals: radiació solar, protecció solar, confort interior
 • Criteris de selecció
 • Els materials de les proteccions solars
 • CTE DB-HE
 • Cas d’estudi 6

Sessió 7: Visita a taller o obra 3

Sessió 8: Presentació final del treball de curs

Preus i matrícula
Preu General
1.920 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
1.680 €
COAC Estudiant
1.680 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
1.440 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (5 de setembre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (5 d'octubre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

 

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora