Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores Escola Sert
Màsters i Postgraus

Màster | Direcció d'empreses immobiliàries innovadores (MDEI +i)

Curs 2024-2025
Compartir

El Màster en direcció d'empreses inmobiliaries innovadores et permetrà obtenir els coneixements que t'ajudaran a crear i dirigir una empresa de promoció immobiliària innovadora, incloent-hi les competències necessàries per a analitzar i gestionar projectes i operacions immobiliàries.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 5% de descompte addicional.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 6a
Direcció: Ana Puig-Pey | Marc Torrent
Durada: 360 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00
Presentació

El Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores de l'Escola Sert pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l'entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d'edificació amb un alt contingut d'innovació en els models, processos i productes convencionals.

L'empresa immobiliària requereix una adequació ràpida als criteris emergents d'edificació intel·ligent, sostenible, d'alta qualitat ambiental, digital i robòtica, alhora que hauria de plantejar processos amb la participació de tots els agents vinculats.

El caràcter professional i pluridisciplinari del màster ens permet pensar que els canvis impulsats des de la direcció de les empreses conjuntament amb els responsables de gestionar i d'analitzar les operacions immobiliàries poden assegurar l'èxit del repte plantejat.

El Màster es dirigeix a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que tinguin interès a especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d'operacions immobiliàries des d'un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d'explotació.

  Aquest màster es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb l’estudi de casos, tutories i workshops. Es treballaran casos pràctics i reals que permetran a l’alumne aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d'un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.

  S’empraran estratègies didàctiques que ajudaran l'alumne a enfrontar-se a problemàtiques reals del dia a dia del professional: Com fer que un projecte sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com comercialitzar una obra de gran envergadura?

  El sistema d’avaluació dels mòduls es basa en l’avaluació contínua a través de la participació en les sessions, la presentació de casos i exercicis individuals i/o grupals.

  Requisits d'accés al màster:

  Titulació universitària o acreditació d'experiència laboral suficient en el sector. Per a l'obtenció del títol oficial de Màster o Postgrau serà necessari que l'alumne disposi d'una titulació universitària prèvia.

  El Màster té una durada de 360 hores lectives 60 crèdits ECTS, amb una extensió d'un any acadèmic, i es pot realitzar per separat en dos postgraus que són:

  1. Postgrau en Anàlisi i Gestió d'Operacions i Projectes Immobiliaris

  2. Promoció i Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores

  Els postgraus tenen una durada de 4 mesos cadascun.

  Compta amb l'acreditació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i títol propi per l'Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Associació de Promotors de Catalunya.

  Programa

  1. Actualitat del sector immobiliari, normativa d'aplicació i polítiques d'habitatge I i II (8 ECTS - 48 hores lectives)

  • Conjuntura sectorial.
  • Llei de l'habitatge.
  • Llei d'Ordenació de l'edificació.
  • Decret d'habitabilitat.
  • Codi tècnic.
  • Polítiques d'habitatge.
  • Models de ciutat.
  • La ciutat ben temperada.
  • Desenvolupament urbà.
  • Renovació, Regeneració i renovació urbana.
  • Estratègies de desenvolupament urbà des del sector privat.
  • Normatives europees sobre certificacions de qualitat en edificació.

  Activitats formatives:

  Participació en sessions magistrals dirigides per ponents que participen en la presa de decisions legals.

  2. Planificació i gestió urbanística (6 ECTS - 34 hores lectives)

  • Règim de la propietat del sòl i planejament urbanístic.
  • Gestió i pràctica urbanística.
  • Llicències, mesures de protecció i règim sancionador urbanístic.

  Activitats formatives:

  Participació en sessions magistrals dirigides per ponents que participen en la presa de decisions normatives.

  3. Anàlisi de mercat i viabilitat de productes immobiliaris (9 ECTS - 52 hores lectives)

  • Viabilitat d'operacions immobiliàries.
  • Estàndards de valoració i normes vigents a Espanya.
  • Mètodes de valoració segons el tipus d'actiu.
  • Anàlisi d'inversions en el sector immobiliari residencial i no residencial.
  • Criteris d'anàlisis i presa de decisions.
  • Grans fons d'actius immobiliaris.
  • Figures de gestió.
  • Services i promoció delegada.

  Activitats formatives:

  Es desenvoluparan casos pràctics al llarg de les sessions amb la participació de tots els estudiants.

  4. Planificació i gestió d'operacions immobiliàries I i II (10 ECTS - 58 hores lectives)

  • Organització i dimensionament d'equips en una promotora immobiliària.
  • Figures de gestió.
  • Gestió de projecte i obra de l'administració pública.
  • Contractació d'equips, agents i obra.
  • Planificació d'operacions, control i control de costos.
  • Documentació legal.
  • Project management.
  • Anàlisis de mercat i planificació d'operacions.
  • Models de negoci immobiliari.
  • Comunitats, cooperatives i habitatge social.

  Activitats formatives:

  Es desenvoluparan casos pràctics al llarg de les sessions amb la participació de tots els estudiants.

  5. La innovació en el sector immobiliari I i II (11 ECTS - 68 hores lectives)

  • Emprenedoria i innovació en operacions immobiliàries.
  • TIC i robòtica.
  • SIG, 3D i realitat virtual aplicada al sector immobiliari.
  • El repte de la construcció industrialitzada.
  • Emprenedoria i innovació en operacions immobiliàries.
  • Recerca urbana i d'habitatge.
  • Concessions administratives col·laboració públic-privada.
  • Innovació i models de negoci en edificació residencial, no residencial i habitatge social.
  • Noves tipologies d'habitatge flexible i accessible.
  • Arquitectura d'alta qualitat ambiental.
  • Innovació en processos i instruments de gestió.

  Activitats formatives:

  Desenvolupament d'un cas pràctic per grups. Desenvolupament de taules rodones.

  6. Direcció estratègica d'empreses immobiliàries (10 ECTS - 64 hores lectives)

  • Organització d'empreses immobiliàries.
  • Introducció a les finances de les operacions immobiliàries.
  • Aspectes legals del finançament.
  • Contractes i due diligence immobiliària.
  • Fiscalitat en operacions immobiliàries.
  • Tributació i transmissió de l'empresa familiar.
  • Tributació local.
  • Contractes de transmissió.
  • Comunitats de propietaris.
  • Organització d'empreses immobiliàries patrimonialista i explotació d'actius.
  • Finançament d'operacions.
  • Riscos.

  Activitats formatives:

  Desenvolupament d'un cas pràctic per grups. Desenvolupament de taules rodones.

  7. Projecte final (6 ECTS - 36 hores lectives)

  Treball d'aplicació dels continguts vists al llarg del Màster. Es proposa com a tema prioritari el de models de negoci immobiliari que incorporin la innovació.

  Treball que comptarà amb la tutela d'un professor del Màster. Es realitzarà en grup de 2 estudiants. Es realitzaran sessions presencials amb la participació de tots els grups i sessions individuals en línia.

  Tutories projecte final: dimecres de 19:00 a 20:00h

  8. Workshops

  1. Emprenedoria en el sector immobiliari
  2. Repte de la industrialització
  3. Matriu estratègica d'empreses immobiliàries
  4. Oportunitats d'habitatge en nous desenvolupaments urbans

  Sistema d'avaluació

  El projecte serà defensat en finalitzar el Màster en una sessió pública davant un tribunal constituït a aquest efecte. La qualificació final serà determinada per aquest tribunal. Es tindrà en compte: implicació en el projecte, abast dels objectius plantejats, adequació del projecte als continguts del Màster, qualitat de la documentació lliurada, claredat en l'exposició oral.

  Competències

  Elaboració d'estudis de viabilitat de projectes i operacions immobiliàries.

  • Compressió de valoracions i taxacions immobiliàries, incloent-hi terrenys rústics, solars, edificacions i espais urbans.
  • Compressió dels mètodes de mesura, de programació econòmica i de càlcul de costos en les operacions i projectes immobiliaris urbanístics, d'obra nova, de rehabilitació i patrimonials, entre d'altres.

  Gestió d'operacions immobiliàries urbanístiques i d'edificació

  • Aptitud per gestionar els programes d'usos dels edificis, considerant els requisits dels usuaris finals, analitzant precedents i condicions de localització i de mercat, aplicant estàndards i establint dimensions i relacions de processos i equips.
  • Compressió de la gestió de plans d'ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, praxi i gestió urbanística, així com a plans d'actuació en àrees urbanes i de caràcter especial, tanmateix d'entre altres.
  • Comprensió dels mètodes generals d'organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació als sectors immobiliaris i de la construcció
  • Negociació i gestió de la contractació de facultatius, de contractistes d'obres i industrials.

  Direcció d'empreses immobiliàries

  Compressió dels sistemes d'organització de les empreses immobiliàries que fa a la distribució de tasques i responsabilitats, al control de temps de producció, costos i rendiments laborals, a l'administració econòmica i planificació comercial.

  Visió de negoci, entesa com la capacitat de reconèixer les amenaces i aprofitar les oportunitats i les forces externes que repercuteixen en l'efectivitat i competitivitat del negoci

  Orientació inter funcional, entesa com la capacitat de conèixer l'empresa més enllà dels límits de la mateixa funció, comprendre la interrelació de les diferents unitats i desenvolupar la seva cooperació.

  Gestió de recursos, la direcció de persones, el lideratge, l'orientació a client i la negociació.

  Compressió del marc legal i altres marcs especialitzats: urbanístic, fiscal, jurídic, tècnic, etc,.

  Competències d'innovació

  • Comprensió dels mètodes d'estudi de les necessitats i demandes socials, dels components del confort i de la qualitat de vida, de les condicions d'habitabilitat i dels programes bàsics d'habitatge.
  • Iniciativa personal i pro activitat, tenint en compte els criteris de: presa de decisions, Autocontrol i Intel·ligència Emocional.
  • Orientació de la creativitat personal cap a processos d'innovació
  • Aptitud per emprendre

  Sortides professionals

  Una formació d’especialització i pràctica sobre l’actualitat del sector immobiliari, anàlisi de viabilitat d’operacions immobiliàries, planificació i gestió d’operacions i equips, direcció estratègica d’empreses immobiliàries i innovació en el sector immobiliari. Cadascun dels actors principals explicaran les diferents accions que pots realitzar per diferents sortides laborals:

  • Analitzar i revaloritzar la viabilitat d'operacions immobiliàries incorporant criteris de sostenibilitat i d'innovació
  • Accedir a posicions tècniques i directives a empreses immobiliàries d'àmbit local o nacional
  • Crear i dirigir una empresa promotora, constructora o patrimonial, immobiliària, incloent-hi comunitats de bens i cooperatives.

  Metodologia

  La metodologia del màster, basada en la resolució de casos en contextos concrets en què els estudiants hauran de posar en funcionament els seus coneixements, aptituds i actituds per adquirir competències transversals de tipus metodològic i participatiu.

  Preus i matrícula
  Preu general
  7.490 €
  Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
  6.553,75 €
  COAC Estudiant
  6.553,75 €
  Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
  5.617,5 €

  Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

  BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

  - Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
  - Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (4 de setembre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
  - Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (4 d'octubre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

  Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

  Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

  Finança la teva formació!

  Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

  Entitats col·laboradores
  Testimonis