Criteris d’inscripció i matriculació

Inscripció

La inscripció a un curs s’ha de formalitzar a través de la pàgina web, complimentant el formulari corresponent. Aquest procés és totalment gratuït.

L’assignació d’una plaça al programa formatiu triat serà en estricte ordre d’inscripció

Les inscripcions a la formació de l’Escola Sert és personal i instransferible per després poder certificat els assoliments dels coneixements de forma personalitzada.

La relació contractual col·legial amb el COAC seran els criteris de descompte en tram complementari, bàsic, o COAC Jove. Un col·legiat com a entitat o persona jurídica podrà cedir el descompte a un treballador o col·laborador, només si acredita una relació laboral contractual entre l'arquitecte col·legiat i el treballador o col·laborador superior al període de formació.

En cas de Conveni entre el COAC i un altre organisme, l'alumne haurà d'acreditar la seva vinculació amb el Conveni signat amb el COAC per validar el descompte o servei associat a la Formació.

Si la persona es física o autònom, com a entitat jurídica, no és possible cedir els seus descomptes a un treballador seu per fer la matriculació. Haurà de ser el propi treballador el que faci la inscripció amb els descomptes que tingui contractats amb el COAC.

Només com a excepció, una persona jurídica, prèvia inscripció com a societat inscrita en el registre de societats del COAC, pot inscriure un assistent (col·legiat o no) a preu de col·legiat en tram complementari o bàsic, segons registre. En el cas que l'inscrit no sigui un arquitecte col·legiat, s'haurà d'acreditar la seva vinculació amb la societat col·legiada. 

Alumnes matriculats per conveni adjunts al doc de descompte. En aquest cas s'haurà d'acreditar la seva vinculació amb el Conveni signat amb el COAC.

Els descomptes no seran mai acumulatius ni es podran sumar. Cada alumne haurà d’escollir, en el cas que pugui optar a mès d’un descompte, l’opció de descompte mès favorable per la formació escollida. Només es podrá afegir el descompte per pagament immediat o “pronto pago” de la matricula al descompte escollit prèviament.

El període màxim per sol·licitar els diplomes o certificats de la formació a l’Escola Sert será de 3 anys des de la data de finalització de la formació. A partir de 3 anys no es realitzarà cap certificat ni diploma acretitatiu.

L’Escola Sert es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas d’anul·lació es retornarà l’import pagat, sense compensació addicional. En cas d’ajornament, es conservarà la plaça o bé es retornarà l’import pagat a les persones que ho sol·licitin.

L’Escola Sert es reserva el dret d’anul·lar i/o ajornar alguna sessió del curs/postgrau si ho considera necessari pel correcte funcionament del curs/postgrau i no es responsabilitza dels perjudicis de cap mena que això pugui ocasionar en la gestió de la formació bonificada.

Matriculació

La matrícula del curs quedarà formalitzada només amb el pagament de l’import del Programa Formatiu on l'alumne s’ha inscrit. 

Els pagaments de màsters, postgraus i cursos s’han de realitzar mitjançant transferència o targeta bancària, a través dels links indicats a la Carta d'admissió que arriba per email. La data límit de pagament per a aquests programes serà d'un mes natural abans de la data d'inici del programa. Si no ha sigut abonat, l'alumne perdrà la seva plaça.

 

Anul·lacions

L’anul·lació d’una matrícula ha de ser comunicada per escrit. Per tal, que l’alumne se li retorni la totalitat de l’import de la matrícula, l’anul·lació s’haurà de comunicar amb més de 15 dies d’antelació respecte la data d’inici del curs, en cas contrari, se li retornarà el 50% de l’import de la matrícula. En el cas que l’anul·lació de la matrícula es produeixi quan el curs ja ha començat, no es retornarà l’import de la matrícula.

 

Facturació

La factura corresponent a una matriculació es pot generar a nom del mateix alumne o bé a nom d’una empresa, tenint en compte que, el preu que s’aplicarà serà el que pertoca a l’alumne matriculat a la formació, excepte en els casos d’alumnes no col·legiats que es matriculin a través d’una societat inscrita en el registre de societats del COAC. En aquest cas, la factura es generarà a nom de la societat col·legiada i s’aplicarà el descompte que li pertoqui a la societat. No s’accepten pagaments en efectiu.

 

Certificats

L’Escola Sert lliurarà 2 tipus de certificats. Un certificat d’assistència a la Formació i es supera el 80% d’assistència a les classes lectives o hores de curs publicades a la web. Un certificat d’assoliment de continguts a la finalització de la formació amb una qualificació personalitzada per cada alumne amb una nota final de la formació assolida.

Per poder acreditar la titulació de Postgrau/Màster professional és necessari que l'alumne, que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent.

Per poder assolir un Màster en qualsevol centre formatiu es necessari un mínim de 360 hores lectives sobre un tema o varios temes relacionats. Sòn les hores mínimes reconegudes pels Centres Educatius, Unversitats o Organismes Oficials que ha de tenir un Màster.

Per tant, si volem assolir un Màster a l’Escola Sert amb formació de Posgraus  o cursos, haurien de sumar entre totes les hores impartides un total mínim de 360 hores lectives en un període màxim de 3 anys per fer tota la formació.

 

Visites d'obra

Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant la formació fora de les instal·lacions de L’Escola Sert, sempre seran sota la responsabilitat dels alumnes, encara que l’Escola Sert faciliti els mitjans per poder realitzar-les.

 

Campus virtual

El Campus Virtual és l'eina que disposa l'Escola Sert de suport per a les classes presencials o online i per a relacionar-se amb els seus alumnes durant la seva formació. Permet seguir les classes, tant en streaming com en diferit, tenir penjats els apunts, fòrums entre els alumnes i amb els directors.

L'ús del Campus Virtual per part dels alumnes serà gratuït i limitat durant la formació del curs, postgrau o màster. Addicionalment l’Aula Vrtual sempre estarà oberta 30 dies més a la data de finalització de la formació per la seva consulta. Al cap de 30 dies, l’Aula Virtual tancarà l’accés als alumnes.

Els cursos, postgraus, màster o jornades de l'Escola Sert poden ser enregistrats amb la finalitat de posar les sessions a disposició dels alumnes. La sessió serà gravada. En el cas que l'assistent no desitgi que la seva imatge sigui captada li indiquem que es connecti amb la cambra desactivada. El COAC prendrà les mesures adients per tal de minimitzar el tractament de dades identificatives i de la imatges dels assistents. En cas de gravació i difusió de les mateixes es farà sobre la base de l’interès legítim de difusió del acte o la formació als assistents on-line. També està prohibit expressament l'enregistrament audiovisual de sessió i posterior difusió i exhibició en qualsevol suport ja sigui material o electrònic, així com la producció, edició i/o emissió o difusió mitjançant reproducció íntegra o parcial d'aquesta.

Dades Personals 

Pots consultar la política de privacitat i dades personals aquí.