Curso Revit básico Escola Sert COAC
Formació Online

Curs | Intensiu de Revit bàsic (18ª edició)

Compartir

L'entorn BIM és cada cop més present en el camp arquitectònic i la formació en eines com el Revit es indispensable.

Lloc: Streaming
Dates: -
Direcció: Pixel 51
Durada: 24 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 14.00
Presentació

El curs Bàsic de Revit està especialment dissenyat perquè qualsevol professional del sector de l’Arquitectura, l’Enginyeria i la Construcció s'introdueixi en la metodologia BIM mitjançant el software d’Autodesk Revit.

Objectiu

El curs bàsic de Revit de l'Escola Sert permetrà a l’alumne adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar projectes amb la tecnologia BIM. Al final de la formació, l’alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture i obtindrà el Certificat oficial d'Autodesk al finalitzar el curs. També s’atorgarà una llicencia d’estudiant d'Autodesk (100% funcional) vàlida per 3 anys.

A qui va adreçat?

Aquest curs està dirigit a arquitectes, aparelladors, enginyers, delineants, interioristes o estudiants que necessiten adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar projectes amb la metodologia BIM a través de l'aplicació Autodesk Revit.

Competències

Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies propis del disseny BIM i s'ensenyarà l'ús dels elements constructius bàsics per poder modelar. També s'ensenyarà a crear superfícies topogràfiques i a documentar el projecte, extraient informació del model BIM mitjançant la realització de taules de planificació i quantitats, i a extreure i generar plànols i altres tipus de documentació, així com a modelar amb masses i renderitzar.

Format

Les sessions es realitzaran en streaming. L'aula virtual permet realitzar consultes via xat en directe i les sessions queden gravades per poder visualitzar-les a posteriori.

Criteris d'exposició

Les sessions s'impartiran en format ponència, on el docent exposarà els continguts de la seva sessió, interactuant amb els alumnes i resolent dubtes. S'aniran alternant tallers més pràctics, on els alumnes exposaran les seves reflexions i solucions a problemes plantejats prèviament, amb l'objectiu de potenciar la metodologia "learning by doing", on l'alumne aprèn a força d'enfrontar-se a problemes reals. Alguns tallers seran treballats de manera individual i d'altres en grup.

Estructura de les sessions

El programa s'estructura en 8 mòduls seqüencials. Els alumnes disposaran d'una plataforma e-learning que està oberta permanentment, a través de la qual poden descarregar-se els apunts del curs, realitzar consultes fora de l'horari de classe, participar en els fòrums, contactar amb professors i companys, etc.

Casos pràctics

Els alumnes desenvoluparan exercicis pràctics al llarg del curs per desenvolupar les competències transversals i aplicar els coneixements adquirits, basats en casos pràctics reals.

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i per tant poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà de complir els requisits següents: 80% de l'assistència a les sessions (o visualització de les sessions gravades per Videoaula)

Programa

MÒDUL 1: Presentació Revit

 • INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
 • INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
 • BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.
 • ENTORN DE TREBALL: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
 • INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.
 • INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
 • INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.

MÒDUL 2: Inici d'un Projecte en Revit

 • ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.
 • OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i ocultar / mostrar elements.
 • VINCULACIÓ D'ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.
 • INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.
 • EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.
 • EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

MÒDUL 3: Creació i Edició d'Elements Constructius (I)

 • NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.
 • FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.
 • MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.
 • ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.
 • FONAMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.

MÒDUL 4: Creació i Edició d'Elements Constructius (II)

 • PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.
 • FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.
 • BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.
 • ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d'escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.
 • COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.

MÒDUL 5: Documentació d'un Projecte en Revit

 • CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.
 • TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l'extracció de dades i la seva exportació.
 • CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.
 • ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.
 • PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

MÒDUL 6: Topografia i Plataformes

 • TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.
 • PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.
 • ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.

MÒDUL 7: Modelat amb Masses

 • MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.
 • MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.

MÒDUL 8: Renderitzat

 • EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.
 • LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.
 • CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d'una càmera.
 • RECORREGUTS: Realització d'un recorregut en una edificació.
 • RENDERITZAT: Mètodes de renderitzat, exportació d'imatges i vídeos. Render in Cloud.

Material necessari

Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador amb el programa Revit instal·lat per seguir el curs.

Es recomana instal·lar una de les últimes versions, però si és anterior, no hi haurà problema per seguir el curs amb normalitat.

Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:

RVT2019

 • Sistema operatiu: Microsoft® Windows®7 SP1 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium.
 • Processador: Intel®: Single- o Multi-Core Intel® Pentium®, Xenon® o i-Series. AMD®: equivalent a l'Intel amb tecnologia SSE2.
 • RAM: 4 GB (recomanables 8 GB).
 • Disc dur: 5 GB d'espai lliure.
 • Monitor: 1280 x 1024 amb true color.
 • Targeta gràfica: Compatible amb DirectX® 11 i Shader Model 3.
 • Per a més informació, consulteu el següent enllaç.

RVT2020

 • Sistema operatiu: Microsoft® Windows® 10 de 64 bits Enterprise o Pro.
 • Processador: Intel®: Xeon® o i-Series d’un o diferents nuclis. AMD®: equivalent a l’Intel amb tecnologia SSE2.
 • RAM: 8 GB.
 • Disc dur: 30 GB d'espai lliure.
 • Monitor: 1280 x 1024 amb true color.
 • Targeta gràfica: Compatible amb DirectX® 11 i Shader Model 3.
 • Per a més informació, consulteu el següent enllaç.
Preus i matrícula
Preu General
384 €
Quota bàsica | Entitats amb conveni
336 €
COAC Jove
360 €
Quota complementària
288 €
Entitats col·laboradores