Curs de càlculs senzills i aspectes constructius bàsics per al projecte d'estructures i fonaments [actualitzat amb el CE]
Cursos
Formació Online

Curs | Càlculs senzills i aspectes constructius bàsics per al projecte d'estructures i fonaments [actualitzat amb el CE]

Compartir

S’hi tracten els elements bàsics i habituals, com són les parets de càrrega, els sostres unidireccionals, bigues planes i de cantell, pilars de formigó armat i metàl·lics, fonaments de sabates aïllades, corregudes i bigues centradores, murs de soterrani i de contenció. S'utilitzen fulls de càlcul, formules simplificades, promptuaris intel·ligibles i programets il·lustrats amb exemples d'aplicació. També s’exposen i comenten els detalls constructius típics més freqüents.

Lloc: Aula de formació de la Demarcació de Tarragona del COAC. Carrer de Sant Llorenç 20-22 | Tarragona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Direcció: Josep-Ignasi De Llorens Durán
Durada: 20 h
Idioma: Català
Horaris: De 10:00 a 14:00 h
Presentació

Hi ha projectes senzills – com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars – que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats. Per això s’ha organitzat aquest curs de càlculs senzills que s'ha impartit a molts dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya des de 2006, subministrant als arquitectes els coneixements necessaris per a projectar, calcular fàcilment, especificar, detallar i controlar les estructures i els fonaments d'habitatges unifamiliars, adossats, en filera, blocs de poques plantes i d'altres construccions de poca complexitat.
Amb l'experiència obtinguda durant més de 10 anys i 100 edicions, s'ha pogut comprovar la seva utilitat i recollir innumerables suggeriments, observacions, canvis de la normativa i del sector, les reserves legalistes de les oficines de control i algunes sentències relacionades amb suposats defectes de projecte, que han obligat a actualitzar el curs i completar-lo amb molts comentaris pràctics, recomanacions, avisos i aspectes constructius bàsics que convé especificar en el projecte i considerar durant el control de l'execució.
El curs contempla i satisfà la normativa vigent, amb especial menció dels "Códigos Estructural y Técnico de la Edificación", la "Instrucción del Hormigón" i la "Norma de Construcción Sismorresistente". Aplica mètodes simplificats coneguts i sancionats per la pràctica, tals com els que es recullen en els "Documentos de Aplicación del CTE a la Vivienda" del CSCAE, el "Números gordos" (J.Arroyo & Co) i les NTE. També subministra alternatives raonades per a resoldre els casos en que la normativa resulta insuficient, confusa, ambigua, complicada, discutible o errònia.

Apunta't a aquest curs que s'impartirà els dimarts 7, 14, 21, 28 de març i 11 d'abril de 2023, en horari de matí, de 10 a 14h.

Cada sessió tindrà una durada de 4 hores (total 20 hores).

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions.

Programa

Sessió 1: 1 Introducció - 2 Càrregues - 3 Sostres

1.- Introducció. Plantejament. Tipologia. Materials. Elements
2.- Càrregues: accions permanents (pes propi i accions del terreny), variables (sobrecàrrega d’ús, accions sobre baranes i divisions, vent, tèrmiques i neu) i accidentals (sisme, incendi, impacte). El recorregut de les càrregues. L’estudi de l’equilibri.
3.- Sostres unidireccionals de biguetes. Plantejament. Planta. Dades inicials: tipus de sostre i classe d'exposició. Predimensionat del cantell i estimació de la càrrega inicial. Càlcul del cantell i del gruix de la capa superior. Comprovacions geomètriques, del recobriment i de la grandària màxima del granulat i de que hi caben les armadures. Càlcul de sol·licitacions: moments flectors i esforços tallants. Elecció i comprovació de la bigueta. Armadures superior i de repartiment. Fletxes admissibles. Detalls constructius. Documentació: memòria i plànols i final d'obra.

Sessió 2: 4 Escales - 5 Bigues

4.- Escales. Dades necessàries. Geometria. Armadures. Detall constructiu. L’escala volada. NTE EHZ i NTE-EAZ. El Neufert i el Deplazes.
5.1- Bigues de formigó armat. Predimensionat. Armat: càlcul del moment flector, armat a flexió, armadura de compressió, armadures mínimes geomètrica i mecànica, longitud de les armadures, esforços tallants, estrebat. Comprovació de la fletxa. Consideracions constructives i de projecte. Detalls constructius. Control NTE EHV.
5.2- Bigues d’acer. Guió del dimensionat. Predimensionat. Característiques mecàniques de l’acer estructural. Valors CTE DB SE-A. Càlcul de la fletxa. Tallant. Combinació de moment i tallant. Unions cargolades i soldades. Detalls constructius. La biga alveolar. El nus Gregotti. Control NTEEAV. Toleràncies CTE DB SE-A. Promptuari de perfils.

Sessió 3: 6 Murs de maó - 7 Pilars

6.- Murs de maó. La fàbrica de maó està obsoleta ? Predimensionat. Peces: designació i tipus. La fàbrica: resistència i categories de control de fabricació i d’execució. Coeficients de seguretat. Comprovació de la capacitat portant. El mètode de la secció cobaricèntrica. Acompliment de la NCSE 2002. Les taules del DAV–CSCAE. Baranes, tanques i murs de soterrani.
7.- Pilars de formigó armat. Predimensionat. Models. Esforços de càlcul.Armat. Comprovació del pandeig. Detalls constructius. Control NTE-EHS. Pilars d’acer. Predimensionat. Els perfils tubulars. Compressió simple. Coeficient de pandeig. El perfil H: menys és més (avorrit). Detalls constructius. Plaques base a compressió simple i composta amb i sense carteles o placa doble. Detalls de l’ancoratge del pilar. Control NTE-EAS.

Sessió 4: 8 Fonaments - 9 Murs de contenció - 10 Conversió d'unitats

8.- Fonaments. Pressió admissible. Sabates centrades. Predimensionat de la planta i del cantell. Comprovació de la pressió de contacte. Comprovació de la transmissió de pressions en profunditat. Excentricitat en una o dies direccions. Estrebat de l’excavació. Armat de sabates flexibles i rígides. Assentament. Detalls constructius. Sabates associades o combinades. La sabata correguda sota mur. La sabata de vora amb biga centradora. Bigues centradora i riostra.
9.- Murs de contenció. Tipologia. Càlcul de l’empenta. Murs que s’autosuporten per gravetat. Pedra en sec, gabions. Murs que s’autosuporten a flexió mixtes, amb punta, amb taló, amb contraforts. Predimensionat. Comprovacions: estabilitat, bolcada, lliscament i enfonsament. Armat. Detalls constructius. Quanties mínimes. Junts. Murs de soterrani. Predimensionat. Càlcul de l’empenta. Armat. Impermeabilització CTE DB HS. Detalls constructius. El pati anglès. Control i manteniment NTE-CCM. Manteniment CTE DB HS.
10.- Conversió d’unitats. Sistemes de unitats. Taules de conversió. Instruccions. Densitat. Força, pes. Longitud. Velocitat. Moment. Pressió. Superfície. Volum. Versió abreujada OCT.

Sessió 5: Jornada de pràctiques

Annex: Manual de predimensionat i fulls de càlcul.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
320€
Quota bàsica
280€
Preu COAC JOVE
280€
Entitats conveniades
280€
Tram complementari
240€
Serveis TGN
160€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Amb el suport