Curs avançat de Revit Online [7a Edició]
Cursos
Formació Online

Curs | Avançat de Revit Online [7a Edició]

Compartir

El curs avançat de Revit és la continuació del curs de Revit de nivell bàsic i et permetrà aprofundir en totes les possibilitats de l'eina de Revit.

Lloc: Online. Demarcació de Tarragona
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Pixel 51
Durada: 24 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dimarts de 10:00 a 14:00 h
Presentació

Durant el curs s'aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies de la metodologia BIM i s'ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

Obtindràs el Certificat oficial d'Autodesk al finalitzar el curs i Llicencia Estudiant (100% funcional) d'Autodesk vàlida per 1 any pels assistents.

Competències

Al final del curs l'alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d'errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els amidaments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte.

CANVI DE DATA// Aquest curs s'impartirà els dimarts 2, 9, 16, 23, 30 de maig i 6 de juny de 2023, en horari de matí, de 10 a 14 h.

Cada sessió tindrà una durada de 4 hores (total 24 hores).

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions.

Programa

MÒDUL 1: Documentació Avançada de Projectes en Revit

 • Estils d'objecte: Utilització dels estils d'objecte per al disseny i presentació del projecte a escala global.
 • Modificacions de visibilitat - gràfics: Modificacions de visibilitat / gràfics per a vistes individuals, sense modificar l'estructura el projecte.
 • Filtres VG: Creació i utilització de filtres per agilitar la presentació d'objectes en el projecte.
 • Gràfics en vista per exemplar: Modificar gràfics en vista per exemplar per realçar o diferenciar únicament el/els objectes seleccionats.
 • Llegendes: Creació de llegendes mitjançant anotacions i descripcions dels elements.
 • Personalitzar families per a presentació: Personalització de famílies d'alçat, secció, nivells i graelles.

MÒDUL 2: Organització Avançada de Projectes en Revit

 • Organització del navegador de projectes: Organització navegador de projectes mitjançant nous paràmetres de vista.
 • Plantilles de vista: Realització de plantilles de vista per a les diferents disciplines projectuals i nivells de treball.
 • Opcions de disseny: Creació de diferents opcions de disseny per determinar la millor opció en paràmetres econòmics, de disseny i funcionalitat.
 • Organització del projecte per fases: Organització del projecte per fases en funció d'estat, etapa o modificació del projecte.

MÒDUL 3: Gestió de Treball en Equip

 • Introducció al treball en equip: Introducció al treball en equip mitjançant la utilització de subprojectes per a la seva divisió i coordinació entre diferents arxius.
 • Subprojectes: Creació de subprojectes per a la divisió del treball en funció de la seva disciplina, àrea o bloc amb un mateix servidor.
 • Creació dels models central i local: Creació dels arxius central i locals per al desenvolupament del projecte per als diferents membres del despatx.
 • Permisos de modificació i sol·licituds: Enviament de sol·licituds per a la modificació d'elements creats en subprojectes que no són utilitzats per altres usuaris.
 • Treball sobre arxius vinculats: Coordinació i gestió dels arxius vinculats per evitar els errors de construcció del projecte.

MÒDUL 4: Elements Constructius Avançats

 • Circulació: escales: Creació de diferents tipologies d'escales amb diferents tipus d'arribades i acabats.
 • Circulació: rampes: Creació de rampes mitjançant diferents opcions.
 • Perfils 2D: Creació de perfils per a la seva col·locació en diferents elements, baranes, murs, escales.
 • Solucions constructives. Murs i forjats: Solucions en les trobades de murs, sòls i murs a partir d'unions entre elements i jerarquia de les seves capes constructives

MÒDUL 5: Creació i Edició de Famílies (I)

 • Plànols de referència: Introducció als plànols de referència i les seves propietats bàsiques.
 • Paràmetres de cota i esquelet de família: Creació dels paràmetres de cota. Creació i comprovació de l'esquelet.
 • Extrusió: Extrusió de les peces que defineixen una família.
 • Paràmetres de material: Col·locació dels paràmetres de material en les formes creades.
 • Famílies niades: Creació d'operacions en la família niada.
 • Tipus de familia: Creació de diferents tipus de família.

MÒDUL 6: Creació i Edició de Famílies (II)

 • Famílies basades en amfitrió: Creació de famílies que necessiten un amfitrió per a la seva col·locació en el projecte.
 • Plànols de referència (II): Explicació dels plànols de referència.
 • Línies de referència: Introducció a les línies de referència i plànols de treball.
 • Buit d'amfitrió: Creació de l'ordre buit en mur.
 • Paràmetres de cota: Creació dels paràmetres de cota.
 • Paràmetres de visibilitat: Utilització dels paràmetres de visibilitat per controlar la visibilitat dels elements en el projecte.
 • Línies simbòliques: Creació de línies simbòliques per a representar famílies en 2D.
 • Formes buides: Utilització de formes buides per modificar parcialment l'element amfitrió.

MÒDUL 7: Famílies Avançades

 • Família basada en línia: Realització de família basada en línia pel controlar numèricament la seva dimensió durant la seva col·locació.
 • Generació de famílies niades: Creació de famílies niades com a components de famílies complexes.
 • Paràmetres entre famílies: Associació de paràmetres entre famílies niades i el projecte.
 • Tipus de famílies: Creació del paràmetre "Tipus de Famílies" per poder seleccionar entre totes les famílies niades en el projecte de la mateixa categoria.
 • Condicionals: Creació de fórmules condicionals per definir el valor de paràmetres.

MÒDUL 8: Creació de Masses Avançades i Components In Situ

 • Sistema de mur cortina amb patró: Creació de masses sòlides i superfícies per a l'aplicació d'un sistema de mur cortina.
 • Patró de superfície: Col·locació del patró de treball en cadascuna de les superfícies dividides.
 • Component bàsic: Creació d'un component de mur cortina basat en un patró.
 • Component adaptatiu: Creació de components adaptatius.
 • Estructures espacials: Creació de components basats en un patró d'estructura 3D.
 • Bigues adaptatives: Creació de components adaptatius en una única adreça.

MATERIAL NECESSARI

Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador amb el programa Revit instal·lat per seguir el curs. 

Es recomana instal·lar una de les últimes versions, però si és anterior, no hi haurà problema per seguir el curs amb normalitat.

Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:

RVT2021

 

RVT2022

Preus i matrícula
Preu General
384€
Quota bàsica
336€
Preu COAC JOVE
336€
Entitats conveniades
336€
Tram complementari
288€
Serveis TGN
192€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.

Amb el suport
Amb la col·laboració