Portada trabajo Ana Robles
Treball d'estudiants

Franja urbana pacificada per als veïns de la Barceloneta

Ana Robles

Treball fet per Ana Robles durant el curs Cap al disseny de carrers més habitables. El projecte se centra a crear un espai de convivència pacificada entre la vida del barri i la necessitat d'accés parell el trànsit rodat.

Ana Robles
Pía Fontana i Miguel Mayorga
Cursos
2020-2021
Territori i urbanisme

La franja urbana composta pel carrer Pizarro i el carrer Baluard és un focus de conflicte entre la mobilitat rodada i la caminabilitat dels veïns. Es tracta del primer eix d'accés rodat al barri de la Barceloneta, que deriva en el pàrquing subterrani construït sota la plaça central del barri, on se situen el mercat i l'extensió més gran d'espai verd dins del teixit que el conforma; sent un focus d'atracció per a la vida veïnal i la cohesió social. No es tracta de reformular l'accés dels vehicles al barri, si no de configurar un espai de convivència pacificada entre la ja existent vida de barri que conflueix per la franja de projecte i la necessitat funcional de fer-la permeable per a l'accés rodat.

Mitjançant l'anàlisi i diagnòstic d'una àrea àmplia que engloba la major part del barri, així com les zones pròximes al veí barri del Born, sumat a l'estudi de l'àmbit més delimitat de projecte, s'observen els conflictes i problemàtiques existents a diferents nivells, des de la mena de mobilitat, el desequilibri en l'accessibilitat per als vianants i l'escassetat d'elements naturals, fins a la connexió real i percebuda d'aquesta zona del barri amb la resta de la ciutat. Per a això, es presta una especial atenció a indicadors referents sobre l'espai públic i la seva habitabilitat, com són les diferents característiques incloses en l'indicador de la caminabilitat, així com a indicadors pertanyents a la mobilitat, més concretament a la seva funcionalitat, evidenciant el repartiment desequilibrat i injust entre l'espai per als vianants i l'espai vehicular. Altres indicadors interessants són els referits al confort acústic i tèrmic. A banda dels esmentats, en cada fase del projecte s'inclouran un altre tipus d'indicadors per a ajudar a l'anàlisi detalladament de la zona.

Atès que la potencialitat de la franja es troba en la seva vida social i la seva capacitat de connexió entre la Barceloneta i el veí barri del Born per mitjà de l'espai en el qual se situa el Baluard del Migdia juntament amb els edificis d'habitatge social en l'illa de la pròxima estació de França, es pretén intervenir en l'espai existent per mitjà d'estratègies de disseny, participació i gestió del mateix estructurades en tres diferents fases de projecte. Totes elles formades per un equip tècnic-multidisciplinari de disseny i mediació entre l'Ajuntament i els veïns i/o les possibles associacions veïnals creades arran del projecte, seguint una lògica d'informació, disseny participatiu i posterior seguiment de l'actuació per a les seves avaluacions programades.

Altres projectes d'estudiants
trabajo angel serrano
proyecto agora portada
Valors 01
Portada trabajo Ana Robles
Portada del treball de Javier Duarte