Plano urbanístico
Cursos

Curs | Pràctica de planejament urbanístic i normativa

Compartir

Aquest curs correspon al Mòdul 3. del Postgrau sobre Planificació i Gestió del Territori, Equipaments  i Espai Públic. Especialització de tècnics  i arquitectes pel treball en l'Administració Pública i preparació per a les proves d’Oposicions.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 5a planta. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Part presencial i part de treball personal
Edició: 1a
Direcció: Montserrat Hosta i Privat
Durada: 72 h
Idioma: Català
Horaris: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20h (dies de tutories a escollir pels alumnes segons cada treball, essent opcional la resta de les tutories dels altres treballs)
Presentació

Aquest curs està integrat com a MODUL 3 (M3) en el POSTGRAU sobre PLANIFICACIÓ i GESTIÓ DEL TERRITORI, EQUIPAMENTS i ESPAI PÚBLIC. Especialització de tècnics i arquitectes pel treball en l'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i preparació per a les proves d’OPOSICIONS. Edició 2023-2024.

No es pot fer aquest curs si no estàs matriculat paral·lelament a la resta de mòduls del POSTGRAU esmentat, o ets arquitecte o tècnic que has fet el POSTGRAU en les dues darreres edicions (2019 i 2021).

Es tracta d'elaborar cada 2 alumnes, un document de planejament derivat (PMU, PPU o PEU) o una Modificació puntual de planejament general (MPG o MPOUM), o un refós de planejament municipal (equip de 3 alumnes segons dimensionat municipi), o una ordenança municipal, partint del coneixement contingut en les classes del MÒDUL 1 del postgrau.

La matriculació d’aquest curs del M3 és independent i addicional a la del postgrau, i és per a 80 alumnes. La meitat d’aquests alumnes seran 40 arquitectes que treballin en un ajuntament o Consell comarcal, i estaran subvencionats íntegrament per l'ACM mitjançant la Fundació municipalista d'impuls territorial (FMIT), i el COAC, per un treball directament relacionat amb el municipi o comarca on es treballi. La selecció es farà segons criteris exposats en la metodologia d’aquest curs. Els altres 40 alumnes seran altres tècnics i/o arquitectes que estiguin matriculats també al POSTGRAU o que l’hagin fet en les dues darreres edicions (2019 i 20121), i treballin a l’Administració pública o tinguin despatx professional propi. Els arquitectes municipals o que treballin en altres administracions públiques locals que s’inscriguin en aquest curs no pagaran inicialment la matriculació, pendent que la seva proposta de treball sigui seleccionada per a ser subvencionada, en el marc de l’acord entre ACM/FMIT i COAC. Els tècnics i arquitectes que s’inscriguin en l’actual POSTGRAU 2023-2024, tindran preferència en ocupar les 80 places d’aquest MÒDUL 3, i els que ja hagin fet el postgrau en les dues edicions anteriors podran fer una inscripció prèvia, per ser comunicats posteriorment i abans del 28 de setembre si hi places per formalitzar la matriculació definitiva.  

Objectius

 • L’objectiu principal d’aquest curs és assolir l'experiència i pràctica, en l'elaboració de l'estructura i continguts dels documents bàsics del planejament urbanístic, d'acord amb els fonaments tècnics i jurídics de les classes corresponents.
 • La matriculació a aquest curs del mòdul 3 (M3), suposa per el POSTGRAU assolir un total de 220 hores, sobrepassant el límit de 200 h, límit habitual a partir del qual s’incrementa la puntuació en el concurs de mèrits per a les oposicions a l’Administració pública.
 • Assolir un coneixement pràctic dels documents de planejament urbanístic, pel que es refereix bàsicament a l’estructura de l’índex dels seus documents, i en especial en l’elaboració de la Memòria de l’ordenació, la Normativa urbanística, els plànols d’informació i ordenació, i els annexes necessaris. Per tant, millorar la qualitat dels documents de planejament urbanístic que finalment arriben a tramitar-se a altres administracions superiors. 
 • En el cas d’un refós de planejament urbanístic vigent d’un municipi, és entendre a estructurar tots els conceptes, figures diverses de planejament, i els seus continguts tècnics i jurídics, i configurar un document pràctic per a la informació urbanística, absolutament necessari al llarg del desenvolupament d’un planejament general, per un millor coneixement i seguretat jurídica de la informació al ciutadà.
 • En ambdós treballs esmentats, s’integren els coneixements bàsics per utilitzar la sistemàtica SIG aplicant les ordres tècniques vigents i normatives que cal aplicar per a la presentació dels documents urbanístics de l’aprovació definitiva, i incloure’s al Registre de planejament de Catalunya.   
 • I en el cas d’una ordenança municipal, aprofundir en els seus continguts i redactat precís per poder ser aplicada amb facilitat i claredat, assolint els objectius específics de cada temàtica plantejada.
 • El treballs que es finalitzaran per entregar en aquest curs assoleixen un grau d’elaboració molt avançat en els documents parcials esmentats, però no assoleixen la condició de document complert de planejament per tramitar, per la vinculació habitual a altres documents sectorials necessaris, que el curs no afronta. Per aquest motiu els ajuntaments que vulguin finalitzar els tràmits, la Fundació municipalista d’impuls territorial de l’ ACM, que participa activament en aquest curs, pot seguir col·laborant amb l’Ajuntament o Consell comarcal concret, amb la finalitat de culminar el procés de treball fins l’elaboració del document per a ser tramitat. 

Destinataris

 • El curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que vulguin ampliar els coneixements pràctics d’elaboració de les diferents figures de PLANEJAMENT URBANÍSTIC, a partir dels continguts teòric-pràctics del mòdul 1 del postgrau. Aquest coneixement podrà aplicar-se tant en el dia a dia del treball en els ajuntaments o en l’elaboració de documents de planejament des de la promoció privada en els despatxos professionals corresponents.
 • En especial està destinat també als arquitectes municipals o que treballen als Consells Comarcals que vulguin millorar les seves eines de treball, per millorar el coneixement i la seguretat jurídica en la seva feina diària.

Metodologia

 • El format del curs serà presencial (Escola Sert,  C. dels Arcs, nº 1-3 – 5ª p) per a totes les classes i tutories dels treballs de la Pràctica del planejament i normativa de mòdul M3. Les tutories s’organitzaran segons un calendari específic que identificarà el codi que s’assignarà a cada treball i els alumnes autors dels treballs. Serà obligatòria l’assistència de l’alumne/a per a les 3 tutories específiques assignades al seu treball, prèvia inscripció proposada pels mateixos alumnes en el calendari esmentat. Per altre costat, la participació a altres tutories d’altres treballs serà opcional, a partir del coneixement online per part de tots els alumnes del calendari de les tutories, i a on s’indicarà el títol i tipologia del treball.
 • Criteris de docència: les classes majoritàries seran magistrals per part dels docents, sempre amb espai per la participació i el diàleg sobre els temes en genèric o dubtes específics al llarg de les classes teòriques presencial. Les tutories tenen un format de proximitat directa entre tutor/a i alumnes amb un diàleg enriquidor i pràctic sobre els diferents documents que s’elaboren.
 • Selecció dels 40 treballs: la selecció dels treballs i la formalització de les parelles d’alumnes (en cas d’un refós de planejament serà un equip de 3 alumnes), es farà en el transcurs del mòdul 1 (M1) del Postgrau (octubre 2023), per part dels tècnics de l’ ACM/FMIT i la Directora del mòdul, segons els criteris següents:
 • Que siguin projectes d'iniciativa pública, amb destacat interès públic, supramunicipal o municipal.
 • Que abordin temàtiques reiterades i recurrents del treball tècnic en l'àmbit municipal, i que pugui servir per a altres propostes similars posteriors en diversos municipis.
 • Que sigui un treball continuista amb l'objectiu de poder consolidar la seva aprovació definitiva, amb la possibilitat que posteriorment la FMIT pugui col·laborar en la seva continuïtat amb els requisits i treballs de caràcter sectorial necessaris per procedir a la tramitació corresponent.
 •  A partir dels criteris anteriors, es prioritzaran els projectes en municipis de menys de 10.000 habitants.
 • Estructura de les sessions. El curs s’estructura amb 4 etapes:
  • Etapa 1ª: 2 o 3 sessions de classes teòriques entre el 11 i 13 de desembre 2023,segons temàtiques que hagin sortit dels treballs seleccionats.
  • Etapa 2ª: sessions de 4 hores i 8 tutories per tarda, amb un total de 40 tutories de 30’ d’orientació i concreció de l’abast de cada treball a realitzar, amb els continguts corresponents segons cada projecte. Entre el 14 i 21 de desembre de 2023. Posteriorment a cada tutoria. avançament dels treballs fins a la següent tutoria.
  • Etapa 3ª: sessions de 4 hores i 8 tutories per tarda, amb un total de 80 tutories de 30’ de seguiment dels treballs (2 per a cada treball), entre el 8 i 31 de gener del 2024. Posteriorment a cada tutoria avançament dels treballs.
  • Etapa 4ª: entrega dels treballs el dilluns 4 de març de 2024.       
 • Sistema d'avaluació: aquest mòdul 3 (M3) té un seguiment d’avaluació constant per part del tutor/a corresponent fins al final, amb l’obligatorietat de presentar el treball corresponent. L’alumne/a que es matriculi en aquest curs ha de tenir present que ha de dedicar un total de 72 hores (o alguna més segons el tipus de treball), incloses les hores de teoria i tutories que assisteixi.

Competències

 • L'arquitecte i tècnic que faci el curs, tindrà els coneixements per formular i estructurar adequadament un document de planejament, i poder així informar millor tots aquests documents, i assolir més seguretat jurídica quan es relaciona la nova normativa urbanística o ordenança, amb la seva aplicació en les llicències o altres informes relacionats.
 • Elaborar un document urbanístic, normativa o esborrany d’ordenança, és un pas decisiu en la comprensió de tots els instruments i conceptes urbanístics per a la seva utilització i execució a traves de la gestió urbanística i llicències posteriors, i un coneixement assimilat de la legislació aplicable.  
Programa

11 / 13 desembre 2023

 • 2 o 3 sessions presencials de classes teòriques, per reforçar els continguts del M1 segons treballs que es realitzin. 

14 / 21 desembre 2023

 • Sessions de 4 hores i 8 tutories per tarda, amb un total de 40 tutories de 30’ d’orientació i concreció de l’abast de cada treball a realitzar.

08 / 31 gener 2024

 • Sessions de 4 hores amb 8 tutories per tarda, amb un total de 80 tutories de 30’ de seguiment dels treballs (2 per a cada treball).

Dilluns 4 març de 2024

 • Entrega dels treballs

Dijous 21 març de 2024

 • Presentació dels treballs més rellevants per part de les tutores i alumnes corresponents. Fi del POSTGRAU.

També hi col·laboraran com a tutors/es un expert en SIG municipal, i un/a advocat/da segons cada tipus de treball a fer.

Preus i matrícula
Preu general
700 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
612,5 €
COAC Estudiant
612,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
525 €

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·laboren