incendis
Cursos

Curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Compartir

Preparació per a l’examen oficial!

L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.

Lloc: Carrer de Sant Llorenç 20-22 | Tarragona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Durada: 81 h
Idioma: Català
Horaris: Dijous

Objectiu

Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d’Incendi, expedida per l’ISPC, ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex I de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

A qui va dirigit

Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d’altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d’obres i/o d’activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d’execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d’incendis.

Format

El curs s’estructura en 51h presencials, 16h NO presencials i 29,5h d’exercicis. Que corresponen a un total de 81 hores equivalents. Les sessions presencials es fan entre setembre i desembre de 2020, generalment els dijous al matí de 10 a 12h o de 10 a 13h. També hi ha algunes sessions els dimarts a la tarda de 16 a 20h.

Es planteja com una formació presencial amb la possibilitat de fer-la online si la situació vers la covid-19 no ho permet.

Per obtenir el certificat d'assistència del curs i tenir dret a presentar-se a l'examen cal assistir a un 80% de les classes com a mínim. 

Equip docent

Format per graduats i diplomats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la prevenció i seguretat d’incendis de la DGPEIS i/o col·laboradors.

Programa

Introducció

 • Regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments a Catalunya
 • La Llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi a les activitats, establiments, edificis i infrastructuresInterpretació de plànols
 • El risc d’incendi. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d’incendi

Tema 1

 • Exercici d’aplicació de les fórmules de càlcul de la càrrega de foc
 • Protecció activa: RIPCI.
 • Identificació, components i funcionament.
 • Condicions d’ús i manteniment.

Tema 2

 • Exercici d’aplicació de protecció activa: detecció / BIEs / hidrants
 • Conceptes bàsics de fisico-química.
 • Teoria del foc. Les reaccions de combustió. Les explosions. Tipus de foc. Mecanismes d’extinció
 • Construcció i estructures edificatòries. Tipus d’estructures segons els elements i els materials que les formen

Tema 3

 • Exercici de construcció i estructures edificatòries
 • Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari.
 • Classificació de la reacció i resistència al foc.
 • Certificats d’assaigs de reacció i resistència al foc. Marcatge CE dels productes de la construcció: Normativa de referència

Tema 4

 • Exercici d’aplicació d’anàlisi de certificats Hidráulica bàsica

Tema 5

 • Exercici de revisió de conceptes hidràulica
 • Protecció activa: abastament d’aigua i sistemes de ruixadors automàtics d’aigua

Tema 6

 • Exercici d’aplicació protecció activa: instal·lació de ruixadors d’aigua
 • Protecció passiva.
 • Protecció estructural i sectorització. Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Tema del 7 al 11

 • Exercicis d’aplicació: realització de càlculs segons els annexos B, C, D, E i F del CTE DB SI
 • Ventilació. Control i evacuació de fums

Tema 12

 • Exercici d’aplicacio de sistemes de control de fums i temperatura
 • Senyalització de les vies d’evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d’emergència
 • Llei d’Ordenació de l’edificació. Els procediments administratius en l’edificació. Els agents de l’edificació. Funcions i responsabilitats
 • Les reglamentacions de seguretat en cas d’incendi anteriors al CTE. Períodes de vigència
 • El Codi Tècnic de l’Edificació: DB SI i DB SUA. Sessió 1
 • El Codi Tècnic de l’Edificació: DB SI i DB SUA. Sessió 2

Tema 13

 • Exercici d’aplicació del CTE
 • El Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Sessió 1
 • L’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de BarcelonaEl Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Sessió 2

Tema 14

 • Exercici d’aplicació del RSCIEI
 • Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d’incendis publicades o reconegudes per l’Administració
 • Realització a l’aula d’una prova de nivell (test d’avaluació voluntari de 40 preguntes) :
  • Correcció exercicis protecció passiva
  • Correcció exercicis protecció activa
  • Correcció exercicis CTE
  • Correcció exercicis RSCIEI

Projecte Final

Exercici complet: S’entrega documentació d’expedient fictici (dades generals i plànols) d’un establiment i es plantegen preguntes on l’alumne ha d’argumentar per escrit aspectes relacionats amb la seguretat en cas d’incendi.

Amb el suport
Amb la col.laboració
Preus i matrícula
Preu General
1301,33€
Preu col·legiat
1138,67€
Preu COAC JOVE
1138,67€
Entitats conveniades
1138,67€
Preu col·legiats amb tram complementari
976€
Serveis TGN
488€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

Fes-nos la teva consulta
This form is not available