Equipo docente Escola Sert COAC

Sergi Flores San José

Arquitecte especialitzat en verificació i control de normativa edificatòria i noves tecnologies.  Àmplia experiència en I+T en producció de programari informàtic de la construcció, logística, product manager, atenció a l'usuari i màrqueting. Visador del COAC i verificador de la idoneïtat tècnica dels expedients d'obres IIT-BCN previs a sol·licitar un permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona. Àmplia experiència docent i professional en contacte directe amb la pràctica professional d'arquitecte en tota classe de treballs (obra nova, reforma, informes, certificacions…).