Equipo docente Escola Sert COAC

Mònica Barea Simó

Arquitecta especialista en verificació, control i assessorament de normativa edificatòria, Mònica Barea Simó és visadora del COAC i verificadora d'Informes d'Idoneïtat Tècnica per a l'Ajuntament de Barcelona. A més, compta amb una àmplia experiència docent i professional en contacte directe amb la pràctica professional.