Curso Presto Escola Sert
Cursos

Presto | Amidaments, pressupost i certificacions

Compartir

Presto és el programa d’amidaments i pressupostos de major difusió a Espanya i Llatinoamèrica on el seu ús està molt estès tant en projectes i obres de promoció pública com privada.

Lloc: Tarragona | Carrer de Sant Llorenç 20-22
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Eduardo Minguijón
Durada: 16 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts | de 16h a 20h
Presentació

Presto és el programa d’amidaments i pressupostos de major difusió a Espanya i Llatinoamèrica on el seu ús està molt estès tant en projectes i obres de promoció pública com privada.

Al marge de les bondats tècniques i funcionals que el programa Presto ha demostrat des de 1980 el seu coneixement i ús facilita la col·laboració entre promotors, projectistes i constructors i permet accedir a diferents oportunitats professionals.

El curs va dirigit a professionals del sector de la construcció, tant de l’àmbit privat com del sector públic, que volen aprendre a elaborar o gestionar pressupostos a partir de les medicions d’un projecte arquitectònic amb software Presto.

Per assistir i aprofitar el curs no és necessari tenir cap coneixement previ de Presto, tot i que és recomanable disposar d’uns coneixements bàsics de Windows a nivell d’usuari i estar familiaritzat amb pressupostos de construcció.

Competències

Els alumnes que realitzin aquest curs obtindran coneixements i eines avançades per a la gestió del projecte, planificació i l'aprofitament de models BIM de Revit.

Adquirir els coneixements  necessaris per navegar per una obra de Presto amb desimboltura, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d’importar, edita i crear pressupostos de construcció amb amidaments a partir de fitxers CAD i BIM, ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d’obra i imprimir i exportar informació en els formats més habituals.

Programa

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ A PRESTO

 • Estructura del Curs: Un mètode senzill pas a pas.
 • Què és Presto i què pot fer per mi.
 • Com es “navega” per una obra en Presto.
 • Finestres Principals, Subordinades, Esquemes y Columnes.
 • Formats compatibles amb Presto. Com importar arxius Presto, Excel y BC3.
 • Com organitzar nous arxius, quadres de preus i informes.
 • Carpetes predeterminades. Perfils d’usuari i aparença.

Mòdul 2: CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS

 • Crear una obra nova. Mètodes.
 • Propietats de l’obra: Percentatges, arrodoniments, dates i altres.
 • Entitats i agents de l'edificació.
 • Quadres de Preus i Sistemes de Codificació: Lliures, Normalitzats, Locals i Internacionals.
 • Crear Capítols i subcapítols.
 • Crear Unitats d'Obra amb i sense Descomposició
 • Crear Preus Bàsics: materials, maquinària, mà d'obra, …
 • Crear Percentatges: Mitjans Auxiliars, Costos Indirectes, …
 • Crear Preus Auxiliars

Introduir, Copiar i Editar Textos ampliats.

Mòdul 3: DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES

 • Duplicar conceptes.
 • Modificar Preus, Descripcions i Descomposicions.
 • Copiar conceptes dins d'una mateixa obra.
 • Treballar amb Referències o Bancs de Preus.
 • Copiar conceptes entre obres i des de Referències.
 • Operar sobre conceptes: Modificar, Copiar i Duplicar.
 • Substituir conceptes bàsics i partides, sense perdre quantitats ni mesuraments.
 • Operar sobre Textos i Miniatures.

Mòdul 4: MESURAMENTS DETALLATS

 • Quantitats directes i Mesuraments detallats.
 • Activitats: que són i perquè serveixen.
 • Fórmules, Referències i subtotals manuals i automàtics.
 • Repetició de valors i dimensions.
 • Copiar mesuraments entre partides.
 • Operar amb mesuraments i anul·lar línies de mesurament.
 • Estats d'aprovació del pressupost: Inicial, Modificat i Probable.
 • Mesuraments assistits sobre fitxers CAD: Prest Lector de Plans DWG.

Mòdul 5: Prest COST-*IT: Integració amb REVIT.

 • Introducció a Prest COST-*IT.
 • Exportació: De Revit a PREST.
 • El model BIM en Prest: Estructura de Categories, Famílies i Tipus.
 • Dades i paràmetres.
 • El vincle entre el model BIM en Revit i Prest.
 • Traçabilitat bidireccional.
 • Importació: de Prest a Revit.
 • Assignació d'Unitats d'Obra a Elements del model.
 • Dels mesuraments BIM al pressupost en dos passos.
 • Completar el pressupost amb elements no modelats.
 • Gestió de canvis en el model BIM.

Mòdul 6: MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST

 • Tipus de preus: Directes, Bloquejats i Calculats.
 • Operacions sobre Preus: Modificar, Bloquejar, Operar i Ajustar.
 • Filtres, Màscares i Expressions.
 • Ajustar el preu de conceptes descomposts.
 • Ajustar el Pressupost d'Execució Material.
 • Preparar el pressupost de licitació.

Mòdul 7: IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR

 • Els informes de Pressupostos.
 • Altres informes útils o interessants.
 • El Plec de condicions particular de l'obra.
 • Exportar a Word, PDF Excel i BC3.
 • El disseny i la personalització d'informes de Prest.
 • Crear variants personalitzades: Incloure preguntes, logotips, fitxes i textos.

Mòdul 8: CERTIFICAR AMB PRESTO

 • Introducció a les certificacions.
 • Fases, dates i estats.
 • Mètodes i recomanacions.
 • Certificacions parcials, a origen, a compte i per percentatge.
 • Certificacions amb estats d'aprovació.
 • Modificats, Pendents, variacions de mesurament, Contradictoris, …
 • Els informes de certificacions.

Casos pràctics

És molt recomanable que l’alumne realitzi practiques reals amb treballs propis i la llicència del programa que se’ls cedirà , de manera que facin arribar els seus dubte i consultes a través de l’aula virtual.

Amb el suport
Amb la col·labració
Preus i matrícula
Preu general
256€
COAC quota bàsica | Entitats amb conveni
224€
COAC Jove
240€
COAC quota complementària
192€
Serveis TGN
96€ (*)

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona.