Portada del postgrado sobre oposiciones para arquitectos
Màsters i Postgraus
Formació Online

M3 i M4 del postgrau planificació i gestió del territori, equipaments i espai públic. Especialització de tècnics i arquitectes pel treball en l'administració pública i preparació per a les proves d'oposicions

Curs 2024-2025
Compartir

Etapa dels mòduls M3 i M4 del POSTGRAU que està destinat a tècnics i arquitectes que vulguin especialitzar-se en la pràctica del treball en l'Administració pública, en els dos àmbits de treball més específic de l'arquitecte municipal relacionat amb l'Obra pública. El curs integra una documentació específica/complementària per a la preparació d'oposicions públiques d'arquitecte superior, amb un resum dels diferents temes específics.

Lloc: Online i presencials a l’ Escola Sert, C. dels Arcs, nº 1-3 – 5ª (veure el detall en cada un dels 2 mòduls: M3 i M4). L’assistència online implica presencia virtual durant la classe amb la càmera de l’ordinador oberta.
Dates: -
Modalitat: En línia i presencial segons detall de cada mòdul
Edició: 1a
Direcció: Montserrat Hosta - Anna Busqué - Loles Herrero
Durada: 60 h
Idioma: Català
Horaris: Dilluns i Dimecres de 16 a 20h
Presentació

Aquest curs de POSTGRAU és la 4ª edició des de 2019, però amb 3 edicions prèvies molt semblants entre els anys 2014 i 2017. La novetat de la present edició és la incorporació obligatòria del mòdul M1P de Pràctica del planejament i normativa urbanística, ja que l’experiència del postgrau passat ha evidenciat la conveniència d’aquest aprenentatge més pràctic. Amb la nova proposta s’incrementa el nombre total d’hores del POSTGRAU fins a 232, respecte a les 220 hores de l’edició anterior, increment que possibilita fer el POSTGRAU sencer o amb dues fases independents segons dos anys consecutius: 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb 172 h, i 2ª fase amb M3 i M4 amb 60 h. Tots els mòduls incorporen classes pràctiques per a les proves d’oposicions.

Aquesta nova edició del POSTGRAU incorpora una nova directora pels mòduls M1 i M2, sobre planejament, gestió i execució urbanística, la Loles Herrero, arquitecta-urbanista actualment coordinadora de Planejament urbanístic de l’AMB, i la direcció del mòdul de la pràctica del planejament del M1P es manté amb Montserrat Hosta arquitecta-urbanista. Els mòduls M3 i M4 sobre Equipament i Espai Públic respectivament, es manté la direcció amb Anna Busqué arquitecta i actualment  cap del Servei d’Arquitectura i Espai públic de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta nova organització sobre la co-direcció del POSTGRAU amb tres arquitectes expertes en el treball en l’Administració pública, permet una millor especificació de les temàtiques i dedicació personal per a cada un dels mòduls del POSTGRAU.

La Fundació Municipal d’Impuls Territorial (FMIT) de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i el COAC, segons conveni establert, segueixen subvencionant conjuntament el cost del mòdul MP1 de PRÀCTIQUES, per a 20 o 30 arquitectes (segons alumnes inscrits) que treballin en ajuntaments o consells comarcals, que elaboraran un treball de planejament urbanístic, refós de planejament municipal o altre treball urbanístic relacionat amb l’àmbit territorial on treballa l’arquitecta/e que rep la subvenció. Aquests treballs es realitzaran en parella professional, amb altres 20 o 30 tècnics i arquitectes (segons alumnes inscrits) que treballin a altra Administració pública o en despatx professional lliberal, i que es matriculin a la 1ª fase del POSTGRAU (M1 + MP1 + M2) o a tot el postgrau. Sinó s’exhaureixen les 60 places de la 1ª fase del POSTGRAU 2024-2025, també poden matricular-se independentment al mòdul M1P només els tècnics i arquitectes que hagin fet ja els mòduls M1 i M2 en edicions anteriors, sigui en format curs o postgrau entre 2014 i 2023.

L'objectiu del postgrau amb la introducció del mòdul M1P d’exercici pràctic d’un projecte de planejament o normativa, és proporcionar a l'alumne uns coneixements més complerts i actualitzats, amb aquesta vessant més pràctica, recuperant l'objectiu bàsic del primer curs 2014 que ja estava inclòs, per reforçar la pràctica complexa en l’elaboració del planejament urbanístic. Els mòduls M1, M2, M3 i M4 segueixen actualitzant-se amb ajustos en el programa, als efectes d’actualitzacions pràctiques bàsicament sobre aspectes ambientals i d’eficiència energètica, així com la introducció de noves metodologies d’aprenentatge per afrontar millor les proves d’accés i consolidació de llocs de treball a l’Administració pública, però donant prioritat sempre a l’aprenentatge de la feina pràctica del dia a dia.

Per altre costat, el curs també es complementa amb una documentació específica i única per a l'estudi de les oposicions d'arquitecte superior a l'Administració pública catalana, que integra tant els temes d'Urbanisme com d'Edificació, i altres complementaris propis dels temaris específics de les oposicions de totes les administracions públiques aconseguint fins a un 90% aproximat de tots els temes que inclouen les diferents convocatòries d’oposicions per a arquitectes.

La documentació específica dels temes de les oposicions està elaborada per arquitectes col·laboradores en els cursos anteriors, que han obtingut les primeres places en les proves d'accés a la funció pública, o arquitectes que encara estan estudiant per presentar-s’hi, però que són especialistes en una temàtica concreta. Part dels temes han estat ajustats i actualitzats segons noves legislacions, amb la col·laboració del mateix professorat del POSTGRAU.

Aquesta documentació complementària a la pròpia de cada classe, conté a més, un annex de més de 1.000 preguntes tipus test per a cada tema per facilitar la comprensió i pràctica individual de l'alumne, i segons els tipus de proves per accés al treball a l’Administració pública.

Aquest doble vessant teòric i pràctic del treball dels tècnics i arquitectes en l'Administració pública, fa que esdevingui un curs de postgrau únic d'alt nivell d'especialització tècnica a aplicar, que en cap centre docent a Catalunya es proporciona, a més, de ser un dels POSTGRAUS a Catalunya amb més alumnes matriculats.

Estructura del postgrau i continguts

El POSTGRAU s'organitza en dues fases i s'estructura en mòduls, de la següent manera: 

1a FASE:

Mòdul 1 (M1). PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI I HABITATGE.

72 hores amb 18 sessions de 4 hores entre el 25 de setembre i 18 de desembre 2024. Presencials durant el mes d’octubre i combinació amb online la resta.

Direcció: Montserrat Hosta Privat arquitecta-urbanista i Loles Herrero arquitecta-urbanista actualment coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Conté tot el referent al planejament territorial i planejament urbanístic, amb la diversitat de les figures de planejament, el marc legislatiu bàsic relacionat, i en especial la comprensió dels instruments urbanístics que són determinants per a la tècnica de la planificació i que es vincula als drets i deures sobre qualsevol parcel·la d'un territori municipal. Es destaquen els aspectes bàsics ambientals i de la mobilitat urbana, la temàtica social de l'habitatge, i la renovació urbana en àmbits consolidats de sòl urbà, com a temàtiques amb més incidència actual sobre el territori i les persones.

Aquestes sessions inclouen exemples de les pràctiques de planejament que es posen habitualment en les provés d’accés a l’Administració, de manera més relacionada amb totes les classes més teòriques.

Mòdul pràctic M1 (M1P). PRÀCTICA DE PLANEJAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA.

72 hores d’acreditació (reals entre 60 o 84 hores segons número de tutories depenent dels treballs i alumnes inscrits), entre el inici el 30 d’octubre de 2024 i el 5 de febrer de 2025 amb l’exposició del treballs i final de la 1ª fase (M1, M1P i M2). Entrega dels treballs: 24 de gener. 

Direcció: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista.

Docents de les tutories dels treballs: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, Marta Jové, arquitecta i cap del Servei territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, i Loles Herrero arquitecta-urbanista i coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona. També hi col·laboren un expert amb SIG municipal i un advocat/da, segons la temàtica de cada treball a realitzar.

Tracta d'elaborar cada 2 alumnes, un document de planejament derivat (PMU, PPU o PEU) o una modificació puntual de planejament general (MPGO, MPOUM, MNSP), o un refós de planejament municipal, o una ordenança municipal. Els alumnes que treballin en un Ajuntament o Consell Comarcal tindran subvencionat l’import corresponent a aquest mòdul, elaborant un treball directament vinculat a l’Administració pública local on treballen, que el faran conjuntament amb un altre tècnic o arquitecte que no hi treballi. 

El M1P consta d’una sessió inicial de 4 hores de presentació dels treballs a realitzar i d’exemples pràctics de planejament, una sessió pràctica de 4 hores de SIG, entremig de les tutories, i la darrera sessió de 4 hores de presentació dels treballs al final de la fase 1ª del postgrau, amb un total de 12 h presencials obligatòries. Entremig es desenvolupen les tres tutories específiques de 45 minuts alumnes-professor per a cada treball, amb un interval de temps de 2 setmanes entre cada tutoria. El total d’hores de les tutories és de 48 (20 treballs) o 72 hores (30 treballs), segons nombres de treballs, que són accessibles per a tots els alumnes, però obligatòries només les 3 tardes de tutories (12 h) que correspon el dia de la tutoria del treball que realitza l’alumne (5 tutories per a cada tarda). Aquestes hores de tutories (45’ per treball) seran, en caràcter general, dilluns, dimarts, i dijous, segons calendaris optatius per part de cada equip de treball, que es van configurant i intercalant amb les classes teòriques del Mòdul 1 de dimecres sense coincidir. 

A més d’aquestes 24 hores obligatòries en assistència, es comptabilitzen en aquest mòdul 48 hores dedicades a la realització dels treballs, amb un total de 72 hores d’acreditació pel total del mòdul, encara que el total inicial d’hores del M1P està entre 60 i 84 hores, depenent del nombre de treballs (entre 20 i 30)

Mòdul 2 (M2). GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, ACTIVITATS i LEGALITAT DE L’EXECUCIÓ.  

28 hores amb 7 sessions de 4 hores, entre el 8 i 29 de gener de 2025.

Direcció: Montserrat Hosta Privat arquitecta-urbanista i Loles Herrero arquitecta-urbanista actualment coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Tracta tots els aspectes tècnics i econòmics que desenvolupen i executen el planejament aprovat, mitjançant els instruments de gestió i execució per a la transformació d'àmbits urbans, i la consolidació amb les actuacions edificatòries diverses segons els tràmits de les llicències urbanístiques i d'activitats, o altres procediments de control pel correcte compliment del planejament.

Inclou també una sessió específica per a la pràctica dels exercicis per a les proves d’oposicions a l’Administració pública.

2a FASE:

Mòdul 3 (M3). EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS. 

36 hores amb 9 sessions de 4 hores entre el 13 de febrer i 10 de març.

Direcció: Anna Busqué, arquitecta en Cap del servei d’arquitectura i espai públic de l’ Ajuntament de Terrassa.  

Tracta sobre tota mena de projectes de l'edificació i normativa associada i la seva execució en obra, vinculada a programes i gestió pública dels equipaments, amb una mirada actualitzada als reptes ambientals de sostenibilitat i estalvi energètic en la construcció i rehabilitació de l'edificació. També inclou la normativa relacionada amb els procediments de contractació pública, control de les obres, i tasques i responsabilitats del tècnic en l'administració pública.

Mòdul 4 (M4). L'ESPAI PÚBLIC URBÀ. 

24 hores: 16 hores amb 4 sessions + 8 hores de 2 sessions de pràctiques M3 i M4 per a les oposicions, del 13 al 31 de març de 2025.

Direcció: Anna Busqué, arquitecta en Cap del servei d’arquitectura i espai públic de l’ Ajuntament de Terrassa. 

Tracta dels aspectes bàsics de disseny de l’espai públic, des d’un punt de vista més genèric com podria ser la tipologia dels espais, fins al detall concret, com el disseny del mobiliari urbà. S’han incorporat conceptes nous respecte les anteriors edicions, com la participació ciutadana, el disseny sostenible i l’aplicació concreta de l’accessibilitat.

Metodologia

  • Format: El format del curs serà mixte entre presencial i online segons s'especifica en cada mòdul. Les places presencials son limitades a 40, havent-se d'indicar en el moment de la matriculació el format escollit. Els mòduls M3 i M4 es podran fer en format presencial els dilluns (places limitades) i onlines els dimecres.
  • Criteris de docència: les classes majoritàries seran magistrals per part dels docents, sempre amb espai per la participació i el diàleg sobre els temes en genèric o dubtes específics al llarg de la classe. L’alumne tindrà accés a una aula virtual a través de la qual seguirà les classes i on prèviament tindrà el material de les classes “penjat”. Posteriorment es té accés a un fòrum obert de relació amb la directora de cada mòdul, que coordina a la resta de docents.
  • Estructura de les sessions: El postgrau permet una matrícula sencera amb tots els mòduls, o en dues fases independents, que es poden fer en dos anys consecutius. 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores, i 2ª fase amb M3 i M4 amb total de 60 h. Amb l’objectiu d’aprofundir al màxim en la pràctica del treball sobre les matèries plantejades en el programa adjunt. Cada sessió de les classes té associada varis temes corresponents a les convocatòries de diferents oposicions, segons el programa esmentat, i que part dels temes estan actualitzats amb la legislació vigent en data juny 2022. L’alumne que es matriculi al curs rebrà en l'inici del curs, un document imprès amb els resums dels temes de diferents oposicions i l'annex associat a cada tema per a les pràctiques de preguntes tipus test.
  • Sistema d'avaluació: el curs conté classes relacionades amb les proves tipus test i els conceptes urbanístics bàsics de les proves pràctiques per a les oposicions. El M1P té un seguiment constant per part del tutor corresponent. L’avaluació del POSTGRAU, es tracta com a mínim d’haver assistit presencial o telemàticament al 80% de les classes teòriques.
  • Durada: 60 hores  M3 36 h i M4 24 h.
  • Etapes: El postgrau permet una matrícula sencera amb tots els mòduls, o en dues fases independents, que es poden fer en dos anys consecutius. 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores, i 2ª fase amb M3 i M4 amb total de 60 h.   
  • Capacitat màxima: 120 alumnes en la 2ª fase.
  • Matriculació: El postgrau permet una matricula sencera amb tots els mòduls amb 232 hores, o en dues matrícules independents segons dues etapes en dos anys consecutius, sense està condicionada una etapa amb l’altra. Una etapa són els mòduls M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores, i l’altra etapa amb els mòduls M3 i M4 amb total de 60 h.
Programa

2a Fase: MÒDUL 3. EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS

9 sessions de 4 h: 36 h.

Direcció del mòdul M3: Anna Busqué, arquitecta.

 

Dilluns 10 de febrer / ON LINE

M3.1 CONTRACTACIÓ PÚBLICA

3.1.a. La contractació pública. Llei de contractes del sector públic. Contractacions específiques relacionades amb l’obra pública, planejament urbanístic i estudis sectorials (1h 30’).

3.1.b. La nova Llei d’arquitectura i el procediment de concursos en la LSCP (1h 30’) 

3.1.c. Acords marc en la contractació de redacció de projectes i direccions de les obres. Criteris de contractació pública ecològica.(1h)

 

Dimecres 12 de febrer / presencial

M3.2 EQUIPAMENTS PÚBLICS              

3.2.a. Equipaments i edificis públics. Tipus i programes. Criteris de disseny i constructius (1h 30').

3.2.b. Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els equipaments. Un exemple. Experiències d’estratègia energètica i de manteniment en els equipaments municipals. (1h 15’).

3.2.c. Manteniment i gestió dels equipaments (1h 15’).

 

Dilluns 17 de febrer / ON LINE

M3.3 CTE. NORMATIVA CONTRA INCENDIS I AÏLLAMENT ACÚSTIC

3.3.a. CTE. Normativa sobre el projecte de edificació. (2h).

3.3.b. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis (1h).

3.3.c. Normativa sobre condicions acústiques en l’edificació. Aplicació en el planejament i en l’edificació.(1h)

 

Dimecres 19 de febrer / presencial

M3.4 NORMATIVA  AÏLLAMENT TÈRMIC I ESTALVI ENERGÈTIC SOBRE EQUIPAMENTS PÚBLICS

3.4.a.  Introducció a la sostenibilitat en edificació  Situació actual i reptes a curt i mitjà termini. Els sistemes de qualitat ambiental. VERDE i LEVEL(s)  (1h 15’).

3.4.b.Anàlisi crítica de la normativa d’eficiència energètica. . Introducció al marc normatiu sobre eficiència energètica (de les directives europees a les ordenances locals). La nova directiva EPBD. Breu repàs i anàlisi crítica de la normativa estatal. Exemples d'aplicació. (2h 45’)

 

Dilluns 24 de febrer / ON LINE

M3.5 DIRECCIÓ D’OBRES: PLANIFICACIÓ, CONTROL I QUALITAT

3.5.a. La direcció d’obres. Tasques, responsabilitats i el control  administratiu i de preus. (2h)

3.5.b. Planificació i seguiment de les obres. Control de qualitat i normativa d'aplicació. (2h)

 

Dimecres 26 de febrer / presencial

M3.6 ESTRUCTURA DE L’EDIFICACIÓ, FAÇANES I COBERTES

3.6.a. Estructura dels edificis. Tipologies, materials i mètodes de càlcul. Criteris de projecte i intervenció (2h).

3.6.b. Cobertes i façanes. Tipus, materials, durabilitat (2h)

 

Dilluns 3 de març / ON LINE

M3.7 INTRODUCCIÓ AL BIM I APLICACIONS PRÀCTIQUES A PROJECTES. SEGURETAT EN EL TREBALL I EDIFICACIÓ

3.7.a. Introducció al BIM. (2h)

3.7.b. Tècniques de seguretat en l’obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa d’aplicació. Estudi de seguretat i salut (2h).

 

Dimecres 5 de març / presencial

M3.8 REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ.

3.8.a. La rehabilitació de l’edificació. Tipologies constructives, tècniques, millores energètiques i patrimoni tradicional (2 h 15’).

3.8.b. Actuació del tècnic municipal en cas d’emergència . Mesures pal·liatives i disseny bàsic d’apuntalaments. (1h 45’).  

 

Dilluns 10 de març / ON LINE

M3.9 ARQUITECTURA BIOSALUDABLE. GESTIÓ DE RESIDUS

3.9.a. Arquitectura saludable i bioconstrucció .(2h 15’)

3.9.b. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.(1h 45’)

2a Fase: MÒDUL 4. L’ESPAI PÚBLIC URBÀ

6 sessions de 4 h: 24 h.

Direcció del mòdul M4: Anna Busqué, arquitecta.

 

Dimecres 12 de març / presencial

M4.1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ESPAI URBÀ SOSTENIBLE I ACCESSIBILITAT

4.1.a. Projectes d’espai públic: participació, conflictes i consensos.(1h 30’)

4.1.b. Espai urbà sostenible. Conceptes.(1h 30’)

4.1.c. Accessibilitat a l’espai públic. Criteris d’urbanització. Normativa tècnica d’accessibilitat vigent. Exemples pràctics. (1h)

 

Dilluns 17 de març / ON LINE

M4.2 ESPAI PÚBLIC URBÀ I NOVES TECNOLOGIES. URBANISME I GÉNERE.

4.2.a. El disseny dels espais urbans. Tipologies. La mobilitat urbana i el sistema viari. Disseny de les vies urbanes segons tipologies. Els parcs urbans i places. (1h i 30')

4.2.b.  Projecte d'espai públic i noves tecnologies. (1h 30’)

4.2.c. Urbanisme amb perspectiva de gènere. Els informes d'impacte de gènere en els projectes urbanístics i projectes urbans dels espais públics. (1h) 

 

Dimecres 19 de març / presencial

M4.3 ESPAIS VERDS

4.3.a. Les ciutats biofíliques. La gestió evolutiva dels espais verds. (1h 15’)

4.3.b. L’arbrat a l’espai públic. Tipus i característiques  segons climes. Sistemes i tècniques de plantació, reg i drenatge (1h 30’)

4.3.c. Gestió i manteniment de la infraestructura verda.(1h 15’)

 

Dilluns 24 de març / ON LINE

M4.4 PAVIMENTS, MOBILIARI URBÀ I DRENATGES SOSTENIBLES

4.4.a. Pavimentació de calçades. El mobiliari urbà. Tipus de vies i la pavimentació dels àmbits de vianants. Tipus i condicionants de mobiliari. (2 h 30’)

4.4.b. El sistema de drenatges sostenibles. (1h 30’)

 

Dimecres 26 de març / presencial

M4.5  PRÀCTIQUES PER A LES PROVES D’OPOSICIONS

4.5.Pràctica de preparació per l’examen. «Treballem una altra mirada cap a l’examen.» (4h)

 

Dilluns 31 de març / ON LINE

M4.6 ELS PROJECTES D'URBANITZACIÓ. INSTAL·LACIONS URBANES.

4.6.a. Instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Instal·lacions d’enllumenat públic. Tipus i nivells d’il·luminació. L’estalvi energètic en l’enllumenat públic . La gestió de la fibra òptica  El clavegueram: planificació, tipus i gestió . (2h 30’)

4.6.b. Exercicis pràctics obra pública. (1 h 30’)

Preus i matrícula
Preu General
1.152 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
1008 €
COAC Estudiant
1008 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
864 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

 

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.