Portada del postgrado sobre oposiciones
Màsters i Postgraus
Formació Online

M1, M1P i M2 del postgrau planificació i gestió del territori, equipaments i espai públic. Especialització de tècnics i arquitectes pel treball en l'administració pública i preparació per a les proves d'oposicions

Curs 2024-2025
Compartir

Etapa dels mòduls M1, M1P i M2 del POSTGRAU que està destinat a tècnics i arquitectes que vulguin especialitzar-se en la pràctica del treball en l'Administració pública, en l'àmbit de treball més específic de l'arquitecte municipal relacionat amb l'Urbanisme. El curs integra una documentació específica/complementària per a la preparació d'oposicions públiques d'arquitecte superior, amb un resum dels diferents temes específics.

Lloc: Online i presencials a l’ Escola Sert, C. dels Arcs, nº 1-3 – 5ª (veure el detall en cada un dels 3 mòduls: M1, M1P i M2). L’assistència online implica presencia virtual durant la classe amb la càmera de l’ordinador oberta.
Dates: -
Modalitat: En línia i presencial segons detall de cada mòdul
Edició: 1a
Direcció: Montserrat Hosta - Anna Busqué - Loles Herrero
Durada: 172 h
Horaris: Dilluns i Dimecres de 16 a 20h i les tutories del M1P es reparteixen alternativament per a cada alumne entre dilluns, dimarts i dijous, intercalant-se amb les classes del M1.
Presentació

Aquest curs de POSTGRAU és la 4ª edició des de 2019, però amb 3 edicions prèvies molt semblants entre els anys 2014 i 2017. La novetat de la present edició és la incorporació obligatòria del mòdul M1P de Pràctica del planejament i normativa urbanística, ja que l’experiència del postgrau passat ha evidenciat la conveniència d’aquest aprenentatge més pràctic. Amb la nova proposta s’incrementa el nombre total d’hores del POSTGRAU fins a 232, respecte a les 220 hores de l’edició anterior, increment que possibilita fer el POSTGRAU sencer o amb dues fases independents segons dos anys consecutius: 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb 172 h, i 2ª fase amb M3 i M4 amb 60 h. Tots els mòduls incorporen classes pràctiques per a les proves d’oposicions.

Aquesta nova edició del POSTGRAU incorpora una nova directora pels mòduls M1 i M2, sobre planejament, gestió i execució urbanística, la Loles Herrero, arquitecta-urbanista actualment coordinadora de Planejament urbanístic de l’AMB, i la direcció del mòdul de la pràctica del planejament del M1P es manté amb Montserrat Hosta arquitecta-urbanista. Els mòduls M3 i M4 sobre Equipament i Espai Públic respectivament, es manté la direcció amb Anna Busqué arquitecta i actualment  cap del Servei d’Arquitectura i Espai públic de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta nova organització sobre la co-direcció del POSTGRAU amb tres arquitectes expertes en el treball en l’Administració pública, permet una millor especificació de les temàtiques i dedicació personal per a cada un dels mòduls del POSTGRAU.

La Fundació Municipal d’Impuls Territorial (FMIT) de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i el COAC, segons conveni establert, segueixen subvencionant conjuntament el cost del mòdul MP1 de PRÀCTIQUES, per a 20 o 30 arquitectes (segons alumnes inscrits) que treballin en ajuntaments o consells comarcals, que elaboraran un treball de planejament urbanístic, refós de planejament municipal o altre treball urbanístic relacionat amb l’àmbit territorial on treballa l’arquitecta/e que rep la subvenció. Aquests treballs es realitzaran en parella professional, amb altres 20 o 30 tècnics i arquitectes (segons alumnes inscrits) que treballin a altra Administració pública o en despatx professional lliberal, i que es matriculin a la 1ª fase del POSTGRAU (M1 + MP1 + M2) o a tot el postgrau. Sinó s’exhaureixen les 60 places de la 1ª fase del POSTGRAU 2024-2025, també poden matricular-se independentment al mòdul M1P només els tècnics i arquitectes que hagin fet ja els mòduls M1 i M2 en edicions anteriors, sigui en format curs o postgrau entre 2014 i 2023.

L'objectiu del postgrau amb la introducció del mòdul M1P d’exercici pràctic d’un projecte de planejament o normativa, és proporcionar a l'alumne uns coneixements més complerts i actualitzats, amb aquesta vessant més pràctica, recuperant l'objectiu bàsic del primer curs 2014 que ja estava inclòs, per reforçar la pràctica complexa en l’elaboració del planejament urbanístic. Els mòduls M1, M2, M3 i M4 segueixen actualitzant-se amb ajustos en el programa, als efectes d’actualitzacions pràctiques bàsicament sobre aspectes ambientals i d’eficiència energètica, així com la introducció de noves metodologies d’aprenentatge per afrontar millor les proves d’accés i consolidació de llocs de treball a l’Administració pública, però donant prioritat sempre a l’aprenentatge de la feina pràctica del dia a dia.

Per altre costat, el curs també es complementa amb una documentació específica i única per a l'estudi de les oposicions d'arquitecte superior a l'Administració pública catalana, que integra tant els temes d'Urbanisme com d'Edificació, i altres complementaris propis dels temaris específics de les oposicions de totes les administracions públiques aconseguint fins a un 90% aproximat de tots els temes que inclouen les diferents convocatòries d’oposicions per a arquitectes.

La documentació específica dels temes de les oposicions està elaborada per arquitectes col·laboradores en els cursos anteriors, que han obtingut les primeres places en les proves d'accés a la funció pública, o arquitectes que encara estan estudiant per presentar-s’hi, però que són especialistes en una temàtica concreta. Part dels temes han estat ajustats i actualitzats segons noves legislacions, amb la col·laboració del mateix professorat del POSTGRAU.

Aquesta documentació complementària a la pròpia de cada classe, conté a més, un annex de més de 1.000 preguntes tipus test per a cada tema per facilitar la comprensió i pràctica individual de l'alumne, i segons els tipus de proves per accés al treball a l’Administració pública.

Aquest doble vessant teòric i pràctic del treball dels tècnics i arquitectes en l'Administració pública, fa que esdevingui un curs de postgrau únic d'alt nivell d'especialització tècnica a aplicar, que en cap centre docent a Catalunya es proporciona, a més, de ser un dels POSTGRAUS a Catalunya amb més alumnes matriculats.

Estructura del postgrau i continguts

El POSTGRAU s'organitza en dues fases i s'estructura en mòduls, de la següent manera: 

1a FASE:

Mòdul 1 (M1). PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI I HABITATGE.

72 hores amb 18 sessions de 4 hores entre el 25 de setembre i 18 de desembre 2024. Presencials durant el mes d’octubre i combinació amb online la resta.

Direcció: Montserrat Hosta Privat arquitecta-urbanista i Loles Herrero arquitecta-urbanista actualment coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Conté tot el referent al planejament territorial i planejament urbanístic, amb la diversitat de les figures de planejament, el marc legislatiu bàsic relacionat, i en especial la comprensió dels instruments urbanístics que són determinants per a la tècnica de la planificació i que es vincula als drets i deures sobre qualsevol parcel·la d'un territori municipal. Es destaquen els aspectes bàsics ambientals i de la mobilitat urbana, la temàtica social de l'habitatge, i la renovació urbana en àmbits consolidats de sòl urbà, com a temàtiques amb més incidència actual sobre el territori i les persones.

Aquestes sessions inclouen exemples de les pràctiques de planejament que es posen habitualment en les provés d’accés a l’Administració, de manera més relacionada amb totes les classes més teòriques.

Mòdul pràctic M1 (M1P). PRÀCTICA DE PLANEJAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA.

72 hores d’acreditació (reals entre 60 o 84 hores segons número de tutories depenent dels treballs i alumnes inscrits), entre el inici el 30 d’octubre de 2024 i el 5 de febrer de 2025 amb l’exposició del treballs i final de la 1ª fase (M1, M1P i M2). Entrega dels treballs: 24 de gener. 

Direcció: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista.

Docents de les tutories dels treballs: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, Marta Jové, arquitecta i cap del Servei territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, i Loles Herrero arquitecta-urbanista i coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona. També hi col·laboren un expert amb SIG municipal i un advocat/da, segons la temàtica de cada treball a realitzar.

Tracta d'elaborar cada 2 alumnes, un document de planejament derivat (PMU, PPU o PEU) o una modificació puntual de planejament general (MPGO, MPOUM, MNSP), o un refós de planejament municipal, o una ordenança municipal. Els alumnes que treballin en un Ajuntament o Consell Comarcal tindran subvencionat l’import corresponent a aquest mòdul, elaborant un treball directament vinculat a l’Administració pública local on treballen, que el faran conjuntament amb un altre tècnic o arquitecte que no hi treballi. 

El M1P consta d’una sessió inicial de 4 hores de presentació dels treballs a realitzar i d’exemples pràctics de planejament, una sessió pràctica de 4 hores de SIG, entremig de les tutories, i la darrera sessió de 4 hores de presentació dels treballs al final de la fase 1ª del postgrau, amb un total de 12 h presencials obligatòries. Entremig es desenvolupen les tres tutories específiques de 45 minuts alumnes-professor per a cada treball, amb un interval de temps de 2 setmanes entre cada tutoria. El total d’hores de les tutories és de 48 (20 treballs) o 72 hores (30 treballs), segons nombres de treballs, que són accessibles per a tots els alumnes, però obligatòries només les 3 tardes de tutories (12 h) que correspon el dia de la tutoria del treball que realitza l’alumne (5 tutories per a cada tarda). Aquestes hores de tutories (45’ per treball) seran, en caràcter general, dilluns, dimarts, i dijous, segons calendaris optatius per part de cada equip de treball, que es van configurant i intercalant amb les classes teòriques del Mòdul 1 de dimecres sense coincidir. 

A més d’aquestes 24 hores obligatòries en assistència, es comptabilitzen en aquest mòdul 48 hores dedicades a la realització dels treballs, amb un total de 72 hores d’acreditació pel total del mòdul, encara que el total inicial d’hores del M1P està entre 60 i 84 hores, depenent del nombre de treballs (entre 20 i 30)

Mòdul 2 (M2). GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, ACTIVITATS i LEGALITAT DE L’EXECUCIÓ.  

28 hores amb 7 sessions de 4 hores, entre el 8 i 29 de gener de 2025.

Direcció: Montserrat Hosta Privat arquitecta-urbanista i Loles Herrero arquitecta-urbanista actualment coordinadora del Planejament urbanístic de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Tracta tots els aspectes tècnics i econòmics que desenvolupen i executen el planejament aprovat, mitjançant els instruments de gestió i execució per a la transformació d'àmbits urbans, i la consolidació amb les actuacions edificatòries diverses segons els tràmits de les llicències urbanístiques i d'activitats, o altres procediments de control pel correcte compliment del planejament.

Inclou també una sessió específica per a la pràctica dels exercicis per a les proves d’oposicions a l’Administració pública.

2a FASE:

Mòdul 3 (M3). EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS. 

36 hores amb 9 sessions de 4 hores entre el 13 de febrer i 10 de març.

Direcció: Anna Busqué, arquitecta en Cap del servei d’arquitectura i espai públic de l’ Ajuntament de Terrassa.  

Tracta sobre tota mena de projectes de l'edificació i normativa associada i la seva execució en obra, vinculada a programes i gestió pública dels equipaments, amb una mirada actualitzada als reptes ambientals de sostenibilitat i estalvi energètic en la construcció i rehabilitació de l'edificació. També inclou la normativa relacionada amb els procediments de contractació pública, control de les obres, i tasques i responsabilitats del tècnic en l'administració pública.

Mòdul 4 (M4). L'ESPAI PÚBLIC URBÀ. 

24 hores: 16 hores amb 4 sessions + 8 hores de 2 sessions de pràctiques M3 i M4 per a les oposicions, del 13 al 31 de març de 2025.

Direcció: Anna Busqué, arquitecta en Cap del servei d’arquitectura i espai públic de l’ Ajuntament de Terrassa. 

Tracta dels aspectes bàsics de disseny de l’espai públic, des d’un punt de vista més genèric com podria ser la tipologia dels espais, fins al detall concret, com el disseny del mobiliari urbà. S’han incorporat conceptes nous respecte les anteriors edicions, com la participació ciutadana, el disseny sostenible i l’aplicació concreta de l’accessibilitat.

Metodologia

 • Format: El format del curs serà mixte entre presencial i online segons s'especifica en cada mòdul. Les places presencials son limitades a 40, havent-se d'indicar en el moment de la matriculació el format escollit. En general els M1, M1P i M2 tenen possibilitat de seguir-se 100% presencial (places limitades).
 • Criteris de docència: les classes majoritàries seran magistrals per part dels docents, sempre amb espai per la participació i el diàleg sobre els temes en genèric o dubtes específics al llarg de la classe. L’alumne tindrà accés a una aula virtual a través de la qual seguirà les classes i on prèviament tindrà el material de les classes “penjat”. Posteriorment es té accés a un fòrum obert de relació amb la directora de cada mòdul, que coordina a la resta de docents.
 • Estructura de les sessions: El postgrau permet una matrícula sencera amb tots els mòduls, o en dues fases independents, que es poden fer en dos anys consecutius. 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores, i 2ª fase amb M3 i M4 amb total de 60 h. Amb l’objectiu d’aprofundir al màxim en la pràctica del treball sobre les matèries plantejades en el programa adjunt. Cada sessió de les classes té associada varis temes corresponents a les convocatòries de diferents oposicions, segons el programa esmentat, i que part dels temes estan actualitzats amb la legislació vigent en data juny 2022. L’alumne que es matriculi al curs rebrà en l'inici del curs, un document imprès amb els resums dels temes de diferents oposicions i l'annex associat a cada tema per a les pràctiques de preguntes tipus test.
 • Sistema d'avaluació: el curs conté classes relacionades amb les proves tipus test i els conceptes urbanístics bàsics de les proves pràctiques per a les oposicions. El M1P té un seguiment constant per part del tutor corresponent. L’avaluació del POSTGRAU, es tracta com a mínim d’haver assistit presencial o telemàticament al 80% de les classes teòriques i presentar el treball corresponent. En el cas del M1P assistir a les 3 classes que no són tutories, a les tres tardes de la tutoria que correspongui a cada alumne i a la presentació del treball.
 • Durada: 172 hores segons els següents mòduls: M1 72 h, M1P 72 h d’acreditació (reals entre 60/84 h segons hores de tutories que depèn del nombre de treballs i alumnes) i M2 28 h.
 • Fases: El postgrau permet una matrícula sencera amb tots els mòduls, o en dues fases independents, que es poden fer en dos anys consecutius. 1ª fase amb M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores.   
 • Matriculació: El postgrau permet una matricula sencera amb tots els mòduls amb 232 hores, o en dues matrícules independents segons dues etapes en dos anys consecutius, sense està condicionada una etapa amb l’altra. Una etapa són els mòduls M1, M1P i M2 amb un total de 172 hores, i l’altra etapa amb els mòduls M3 i M4 amb total de 60 h
 • Capacitat màxima: 60 alumnes en la 1ª fase (MP1: 30 treballs màxim).
Programa

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU

Dimecres 25 de setembre/ presencial 

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU, a càrrec de Montserrat Hosta, Loles Herrero i Anna Busqué, arquitectes, directores del POSTGRAU (30').

1a Fase: MÒDUL 1. PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI I HABITATGE.

18 sessions de 4 h: 72 h

Direcció del mòdul M1:  Montserrat Hosta i Loles Herrero, arquitectes-urbanistes.

Dimecres 25 de setembre/ presencial

M1.1 MARC LEGISLATIU URBANÍSTIC A CATALUNYA i COMPETÈNCIES.

1.1.a. 'Ley de suelo y rehabilitación urbana' de l'Estat espanyol. Sòl urbanitzat i sòl rural. Actuacions de transformació urbanística i actuacions edificatòries.  Règim jurídic de la propietat del sòl. (1 h)

1.1.b. Legislació territorial, Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i Reglament de la Llei d'urbanisme. Continguts i principis. (1 i 30’h)

1.1.c. Organització territorial i competències urbanístiques. Estat i Generalitat de Catalunya. Diputacions i Àrea Metropolitana de Barcelona. Consells comarcals i Ajuntaments. (1h)

 

Dilluns 30 de setembre / presencial

M1.2 PLANEJAMENT TERRITORIAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Tipus de plans.

1.2.a. Planejament territorial a Catalunya  (1 h).

1.2.b. Planejament urbanístic general: tipus de plans. Els plans directors urbanístics, els plans d'ordenació urbanística municipal, el Programa d'actuació municipal i les Normes de planejament urbanístic. (2 h 15’).

1.2.c. El Pla Director urbanístic metropolità, com a model innovador (aprovat inicialment) (45’ h).

 

Dimecres 2 de octubre / presencial

M1.3. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I APROFITAMENT URBANÍSTIC.

1.3.a. Pla d’ordenació urbanística municipal. (1 h)

1.3.b. Règim urbanístic del sòl i aprofitament urbanístic. Classificació del sòl i qualificació del sòl. Sistemes i zones. Drets i deures dels propietaris segons classe de sòl. Paràmetres bàsics, cessions i habitatge de protecció pública.  (2 h)

1.3.c. Regim urbanístic de fora d'ordenació i disconforme en relació al planejament. Règim transitori i provisional. Legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques i sectorials de l'habitatge. (1 h)

 

Dilluns 7 d'octubre / presencial

M1.4. LES NORMES URBANÍSTIQUES I LES ORDENANCES AMBIENTALS

1.4.a. La normativa urbanística. Normes urbanístiques d’un POUM. Zones en sòl urbà i zones en sòl urbanitzable. Els paràmetres d'ordenació i usos urbanístics. Exemples de normatives urbanístiques: anàlisi.  Modificacions puntuals de la normativa. Introducció a les ordenances municipals (3h).

1.4.b. La normativa ambiental i altres aspectes normatius del sòl no urbanitzable (1h)

 

Dimecres 9 d'octubre / presencial

M1.5. PLANEJAMENT DERIVAT I INSTRUMENTS DE GESTIÓ

1.5.a. Planejament urbanístic derivat i instruments de gestió urbanística relacionats. Tipus, objectius, continguts i tramitació. (3 h)

1.5.b. Les urbanitzacions en dèficits urbanístics. Realitats, legislació, gestió i execució efectives, i nous reptes legislatius.(1 h)

 

Dilluns 14 d'octubre / presencial

M1.6. Pràctiques per a les proves oposicions: PLANEJAMENT DERIVAT.

1.6.a. Exercicis pràctics DE PLANEJAMENT DERIVAT (1 h)   

1.6.b. Repartiment bàsic de drets i deures d'un projecte de reparcel·lació (1 h)

 

Dimecres  16 d'octubre / presencial

M1.7 MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT GENERAL MUNICIPAL.

1.7.a. Modificacions puntuals del planejament general municipal i la relació amb la seva revisió. Tipus, objectius, condicions. Les actuacions de dotació. (2 h)

1.7.b. Reptes legislatius per a la renovació urbana. Exemples de modificacions puntuals del planejament general i condicions en la normativa per a les llicències urbanístiques. L’exemple de l’ MPGM en l’àmbit del 22@ (2h)

 

Dilluns  21 d'octubre / presencial

M1.8 Pràctiques per a les proves oposicions: PLANEJAMENT GENERAL.

1.8.a. Preguntes tipus test sobre planejament i gestió de les proves per a les oposicions públiques (2h).

1.8.b. Exercicis pràctics per a les proves per oposicions publiques de MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT GENERAL. La gestió i fitxa dels polígons d’actuació urbanística. Quadres i condicions. (2h)

 

Dimecres  23 d'octubre / presencial

M1.9 CARTOGRAFIA - MUC - RPUC / REFÓS AMB + POUMet.

1.9.a. La cartografia urbana i territorial en l’actualitat. La cartografia de base i temàtica de l' AMB.   (1 h).

1.9.b. El mapa urbanístic de Catalunya i el Registre de Planejament urbanístic de Catalunya (2h)

1.9.c. El refós de planejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona + POUMet. (45’)

 

Dilluns  28 d'octubre / ON LINE

M1.10 Pràctiques per a les proves oposicions: LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA. ELS REFOSOS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL.

1.10.a. La informació urbanística i la participació ciutadana en el procés de les diferents figures de planejament. Els certificats de règim urbanístic (1h).

1.10.b. El refós del planejament urbanístic municipal. Els plànols d’ordenació i la informació urbanística municipal. (2h)

1.10.c. La pràctica del refós. Exemple (1h).

 

Dilluns 4 novembre / ONLINE

M1.11 SIG MUNICIPAL PLANEJAMENT + EXEMPLE PRÀCTIC SIG

1.11.a. La sistemàtica SIG en la pràctica del planejament urbanístic. Elaboració tècnica dels plànols urbanístics i dels refosos de planejament urbanístic vigent (2h).

1.11.b. La pràctica de les dades gràfiques del SIG de planejament i codificacions. Els plànols d’ordenació a diferents escales del planejament urbanístic. La tècnica d’entrada de dades gràfiques. Exemples.

 

Dimecres  6 de novembre / presencial

1.12 PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT.

1.12.a. Els espais naturals i el sistema costaner. Legislació i instruments de protecció, planificació i gestió. Les directives europees (1h 15').

1.12.b. La Llei d'avaluació ambiental  de plans i programes. Avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada. Els estudis ambientals estratègics (1h 45').

1.12.c. Els aspectes ambientals de l’aigua i sanejament en el planejament urbanístic. Els estudis d’inundabilitat i informes de l’Agencia Catalana de l’Aigua pel planejament, en relació a inundabilitat, i l’abastament i sanejament de les aigües (1h).

 

Dilluns 11 de novembre / ON LINE

1.13 EL PAISATGE I EL PLANEJAMENT. PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, i PATRIMONI RURAL.

1.13.a. La llei de Paisatge. El conveni europeu del Paisatge. Els instruments de protecció i ordenació del Paisatge. (1h).

1.13.b. Els Plans especials de Patrimoni històric i arquitectònic i el seu encaix en la Llei del Patrimoni Cultural català. Inventaris i catàlegs. Exemples. (1h i 45'h) 

1.13.c. El Pla Especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Exemples. (1h 15’)

 

Dimecres  13 de novembre / presencial

1.14 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ PÚBLICA DE L'HABITATGE.

1.14.a. La Llei del dret a l’habitatge i les modificacions posteriors. Gestió, foment i règim jurídic i disciplinari de l’habitatge (1h).

1.14.b. El Pla territorial sectorial de l’HABITATGE. Estat actual. Les determinacions pels planejaments urbanístics i disposicions transitòries en la seva aplicació. (1 h)

1.14.c. La memòria social del planejament urbanístic i la relació amb els Plans locals d’habitatge (1 h). 

1.14.d. Instruments i polítiques d’habitatge. Tipologies d'allotjament residencial i dotacional. Gestió pública de l'habitatge assequible. Aplicació pràctica del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona (1 h).

 

Dimecres  20 de novembre / presencial

1.15 MOBILITAT URBANA i INFRAESTRUCTURES EN EL PLANEJAMENT

1.15.a. La mobilitat urbana i la relació amb el planejament urbanístic. Els Plans de mobilitat urbana municipals i la relació amb el planejament. L'exemple de Terrassa. Els estudis de la mobilitat generada (2 h).

1.15.b. Transport públic i planejament. Proteccions dels sistemes i infraestructures en el planejament. Els paràmetres de la protecció dels sistemes públics (2 h).

 

Dimecres  27 de novembre / presencial

M1.16 LA PRACTICA PROFESSIONAL DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC GENERAL I DERIVAT.

1.11.b. La pràctica d’elaboració dels POUM, modificacions de PLANEJAMENT GENERAL i PLANEJAMENTS DERIVATS. Exemples de tot tipus de planejament que es ressalten perquè han tingut un reconeixement professional en diferents ocasions, o que són d’interès per a la seva aplicació pràctica des del planejament municipal. (4 h)

 

Dimecres 4 de desembre / presencial

M1.17 FISCALITAT URBANA I RESPONSABILITAT DELS ARQUITECTES AMB L'EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

1.17.a. Les tasques dels tècnics i arquitectes en relació al pressupost municipal. El cadastre urbà i la fiscalitat relacionada (2h)

1.17.b. La responsabilitat dels arquitectes en els treballs de planejament i execució urbanística. L’actuació pericial dels arquitectes en la jurisdicció contenciosa-administrativa (2h).

 

Dimecres  9 de desembre / presencial

M1.18 NOUS REPTES LEGISLATIUS. EXEMPLES I PRÀCTICA D’APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS SECTORIALS EN L’ELABORACIÓ DEL PLANEJAMENT

1.18.a. Nous reptes legislatius. Continguts bàsics de l’avantprojecte i situació actual de la nova Llei de Territori (1 h).

1.18.b. La pràctica d’aplicació dels instruments sectorials diversos en l’elaboració del planejament urbanístic. Experiències d’aplicació pràctica dels estudis sectorials (medi ambient, mobilitat, memòria social, estudis econòmics) en diferents planejaments generals i derivats. (3 h)

1a Fase:MÒDUL 1 Pràctic (M1P). PRÀCTICA DE PLANEJAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA

72 h acreditades i entre 60 i 84 h reals totals de classes i tutories, segons treballs i alumnes matriculats.

Direcció del mòdul MP1: Montserrat Hosta arquitecta-urbanista, co-directora del postgrau.

Docents del mòdul MP1:

 • Marta Jové, arquitecta, Cap del Servei territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i del Penedès de la Generalitat de Catalunya.
 • Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, co-directora del Postgrau i directora del MP1
 • Loles Herrero, arquitecta-urbanista, co-directora del Postgrau
 • Ernest Sánchez i Ferran del Pulgar, arquitectes especialista en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) aplicats a l’urbanisme, de l’estudi ‘OUA-Gamma SL’
 • Trini Capdevila, advocada, Cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Santpedor.

El MP1 s’estructura en 7 fases:

 

Dimecres 30 d’octubre / presencial

1ª FASE: inici del mòdul M1P de classe de matèria pràctica amb obligació d’assistència presencial de tots els alumnes matriculats (4 hores):

M1P.1.a. Presentació del mòdul MP1 i dels treballs a realitzar en cada municipi segons equips configurats. 

M1P.1.b. Exemples de modificacions puntuals de planejament general.

M1P.1.c. Exemples de planejament derivat.

MP1.1.d. Exemples dels treballs elaborats pels alumnes en edicions anteriors.

 

Dilluns, dimarts i dijous, entre el 7 de novembre i el 19 de desembre

2ª, 3ª i 4ª FASES: Tutories presencials a escollir segons el quadre-calendari que es configurarà a partir dels treballs a realitzar segons equips de treball.

60 o 90 tutories específiques PRESENCIALS de 45 minuts, corresponents a 3 tutories per treball (una de cada fase de 20 o 30 treballs) en 18 tardes de 4 hores.

Els treballs es repartiran amb les 3 tutores/docents del M1P, i cada treball tindrà 3 tutories amb un interval de temps de 14 dies entre cada tutoria de cada fase. Es obligatòria l’assistència de les 4 hores de la tarda que cada alumne realitza els seus 45’ de tutoria, i és voluntària l’assistència a totes les altres tutories per part dels alumnes matriculats al M1P.

 

Dimecres 18 de desembre / presencial

5ª FASE: pràctica amb ordinador dels treballs gràfics i SIG.

 

Divendres 24 de gener 2025

6ª FASE és l’entrega dels treballs online el dia 24.01.2025,

 

Dimecres 5 de febrer 2025 / presencial

7ª FASE: explicació del resum dels treballs per part dels alumnes segons equips dels treballs durant 4 hores presencials. 

1a Fase: MÒDUL 2. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS.

7 sessions de 4 h: 28 h.

Direcció del mòdul M2:  Montserrat Hosta i Loles Herrero, arquitectes-urbanistes.

 

Dimecres  8 de gener / presencial

M2.1 GESTIÓ URBANÍSTICA.

2.1.a. La gestió urbanística: conceptes, instruments i tramitació. Actuacions aïllades i polígons d'actuació urbanística.

2.1.b. Sistemes d’actuació urbanística: modalitats, conceptes, condicions i procediments.

2.1.c. El projecte de reparcel·lació. Criteris, condicions bàsiques i contingut documental. 

2.2.d. Les actuacions de dotació. Nova metodologia de gestió urbanística.

 

Dilluns  13 de gener / ON LINE

M2.2 INSTRUMENTS TÈCNICS D'EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT i VALORACIONS.                  

2.2.a. El projecte d'urbanització. Contingut bàsic i tramitació.

2.2.b. Valoracions urbanístiques. Sòl urbanitzat i sòl rural. Els valors en la gestió urbanística.

2.2.c. Instruments i conceptes tècnics del projecte de reparcel·lació. L'aprofitament urbanístic i els quadres de repartiment de drets i deures segons parcel·les inicials i adjudicades. Exemple.

 

Dimecres  15 de gener / presencial

M2.3 HABITABILITAT I ACCESSIBILITAT. MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC EN ELS HABITATGES.

2.3.a.  El decret d’habitabilitat. Condicions tècniques per a les llicències pels habitatges: obra nova i reforma. Els paràmetres de l'habitatge de protecció oficial i altres modalitats d'allotjament, com l'habitatge amb espais compartits. La cèdula d’habitabilitat. (1h i 45').

2.3.b. La llei de promoció i de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El codi d'accessibilitat (1h).

2.3.c. Bioconstrucció i mesures d'estalvi energètic en el disseny dels habitatges. El decret 21/2006 sobre adopció de criteris ambientals i estalvi energètic.  Disseny, materials i instal·lacions. Experiències concretes (1h i 15').

 

Dilluns  20 de gener / ON LINE

M2.4 MARC NORMATIU BÀSIC D'OBRES. LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

2.4.a. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  Objectius, estructura i continguts bàsics.

2.4.b. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Objectius, estructura i continguts bàsics. L’aplicació en les llicències urbanístiques.

2.4.c. Les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. Tipus, tràmits, pròrrogues. Drets i deures.

 

Dimecres  22 de gener / presencial

M2.5 LLICÈNCIES D’ACTIVITATS.

2.5.a. Les llicències d'activitat. Normativa i marc general. Tipus de llicencies i comunicats. Relació entre usos urbanístics i activitats (1h 30’).

2.5.b. Aspectes tècnics i ambientals de les activitats. Paràmetres bàsics i condicions sobre incendis, sorolls, olors i riscos que poden condicionar un projecte bàsic. La llei de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives (2h 30’)

 

Dilluns  27 de gener / ON LINE

M2.6 CONSERVACIÓ DE L'EDIFICACIÓ i PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT. URBANÍSTICA.

2.6.a. Deures legals d'ús i conservació de l'edificació. Ordres d'execució. Declaració de ruïna d'un immoble (1h’).

2.6.b. Disciplina urbanística i procediments. Restabliment de la legalitat. Règim sancionador. (1h 45’).

2.6.c. L’actuació pericial dels arquitectes en la jurisdicció contenciosa-administrativa. Casos pràctics. Responsabilitat penal de l’arquitecte (1h i 15’).

 

Dimecres  29 de gener / presencial

M2.7 Pràctiques per a les proves oposicions M2

2.7.a Preguntes tipus test del M2 sobre Llicències, comunicats i assabentats. Legalitat de la protecció urbanística  (2 h).

2.7.b Preguntes tipus test del M2 sobre HABITATGE (1 h).

2.7.c Preguntes tipus test del M2 sobre HABITATGE (1 h).

Preus i matrícula
Preu General
2.620 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
2.292,5 €
COAC Estudiant
2.292,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
1.965 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.